Szkola_Podstawowa DSC_0571 DSC_2345 papieski rozpoczecie swietoniepodl SzPNr2 mikolaj036
Drukuj

logopeda szkolny

.

LOGOPEDA SZKOLNY:

mgr Monika Olesek

 

Godziny pracy logopedy szkolnego

Poniedziałek

11:15 – 11:40

11:40 – 12: 25

 Wtorek

7:15 – 8:00

Środa

11:15 – 11:35

Czwartek

9:50 – 10:35

Piątek

8:00 – 8:45

8:55 – 9:40

 

Konsultacje związane z diagnozą i terapią logopedyczną: czwartek 8:30

 

  

ZASADY KORZYSTANIA Z POMOCY LOGOPEDYCZNEJ

w Szkole Podstawowej nr 2 w Kasince Małej


1. Zajęcia logopedyczne:
1) organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zakłócenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę,
2) zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie logopedii lub logopedii szkolnej,
3) liczba uczestników zajęć wynosi od 2 do 4 uczniów (szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego szkołę, zajęcia mogą być prowadzone indywidualnie),
4) Objęcie ucznia pomocą logopedyczną wymaga zgody rodziców.


2. Podczas zajęć logopedycznych prowadzone są przede wszystkim ćwiczenia korygujące nieprawidłowa wymowę.


3. W zajęciach biorą udział uczniowie, u których stwierdzono wadę wymowy lub dysfunkcje utrudniające proces komunikacji językowej.


4. Podstawa klasyfikowania na zajęcia jest zdiagnozowanie przez logopedę w toku badania przesiewowego nieprawidłowej wymowy uczniów, zalecenia poradni specjalistycznych oraz uwzględnienie uzasadnionych sugestii wychowawców lub rodziców.


5. Czas trwania zajęć logopedycznych jest dostosowany do potrzeb oraz indywidualnych możliwości dziecka i trwa maksymalnie 45 minut.


6. 
Po pisemnym wyrażeniu zgody na zajęcia logopedyczne obecność uczniów jest obowiązkowa.


1) Udział dziecka w zajęciach oparty jest na zasadzie regularności i systematyczności ćwiczeń aż do zakończenie terapii, która nastąpi w momencie opanowania materiału programowego niezbędnego do całkowitej korekty rozpoznanej wady wymowy lub zaburzenia mowy.
3) Nieprzestrzeganie warunków zawartej między logopedą, a rodzicem umowy, tj. nieusprawiedliwianie nieobecności oraz niestosowanie się do zaleceń terapeuty jest jednoznaczne z rezygnacją rodzica z udziału dziecka w zajęciach.
2) Rodzice uczniów objętych zajęciami zobowiązani są do wspierania oddziaływań szkoły, a w szczególności do stałego kontaktu z logopedą, systematycznego sprowadzenia zadawanych przez niego ćwiczeń i zadań oraz w razie potrzeby do zaangażowania w przygotowanie pomocy do zajęć.

 

 

WARUNKIEM SKUTECZNEJ TERAPII LOGOPEDYCZNEJ JEST PRACA Z DZIECKIEM W DOMU
Z uwagi na specyfikę terapii logopedycznej ważne jest, by zadawane przez logopedę ćwiczenia były wykonywane codziennie przez 10 minut, zawsze w obecności rodzica, który wskaże ewentualne błędy. Uczeń powinien przynosić zeszyt na każde zajęcia z logopedą.

I. Cele i zadania terapii logopedycznej


Cele ogólne:
1. Kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej, gramatycznej.
2. Stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy.
3. Doskonalenie wymowy już ukształtowanej.
4. Wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń.
5. Usprawnianie techniki czytania i pisania.
6. Wdrażanie dzieci do twórczej aktywności słownej.


II. Zadania logopedy
(
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach)


Do zadań logopedy należy w szczególności:

1) diagnozowanie logopedyczne (przeprowadzenie badań wstępnych u uczniów w celu ustalenia stanu mowy głośnej i pisma szczegółowe badanie logopedyczne oraz odpowiednio do jego wyników organizowanie pomocy logopedycznej);

2) wskazywanie przyczyn trudności oraz udzielanie wskazówek rodzicom i nauczycielom do pracy z dzieckiem w zależności od potrzeb współpraca ze specjalistami (foniatrą, audiologiem, laryngologiem, neurologiem, psychiatrą, ortodontą, stomatologiem) w zakresie diagnozy i oddziaływań terapeutycznych;

3) prowadzenie terapii logopedycznej w grupach dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w mowie i piśmie;

4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;

5) udział w pracach zespołu wczesnego wspomagania rozwoju, w tym diagnozowanie logopedyczne dzieci objętych taką pomocą, tworzenie programów terapii,

6) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.


Pomoc logopedyczna w szkole może być udzielana na wniosek: ucznia, rodziców, nauczyciela, pedagoga, logopedy, doradcy zawodowego, Psychologiczno – Pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.


Badanie logopedyczne obejmuje:


• badanie budowy i sprawności artykulatorów (języka, warg, podniebienia, żuchwy, zgryzu i uzębienia);
• badanie funkcji połykowych i oddechowych;
• badanie systemu fonetyczno-fonologicznego (sposobu artykułowania głosek);
• badanie spostrzegania słuchowego (identyfikowania i rozróżniania dźwięków, różnicowania opozycji fonologicznych);
• badanie systemu semantycznego (ogólna analiza zasobu leksykalnego dziecka, rozumianego i używanego słownictwa);
• badanie systemu syntaktycznego (ogólna orientacja w sposobie budowania wypowiedzi: długość zdania, sygnalizowanie relacji między zdaniami);
• badanie analizy i syntezy wzrokowej;
• orientacyjne badanie operacji myślowych (umiejętności szeregowania, klasyfikacji przedmiotów, myślenia przyczynowo - skutkowego);
• orientacyjne badanie pamięci;
• orientacyjne badanie sprawności motorycznej i manualnej.

 

Logopeda szkolny:

mgr Danuta Skolarus

Dzisiaj jest
Niedziela
29 stycznia 2023
Imieniny obchodzą
Franciszek Salezy, Gilda, Hanna, Walerian, Waleriana, Waleriusz, Zdzisław
Do końca roku zostało
337 dni