z ostatniej chwili
Uprzejmie informuję, że od dnia 13 czerwca 2024 roku do dnia 31 sierpnia 2024 roku Urząd Gminy Mszana Dolna będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 Kasa urzędu czynna: Wtorek: 8:00-12:00 Środa: 13:00-15:00 Czwartek: 8:00-12:00 Wpłaty dokonać można w każdej placówce BS Mszana Dolna – bez prowizji
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
Powiększ: A A A
A A A A A
Biuletyn informacji publicznejCyberbezpiecznyWybory uzupełniającetransmisjadostępnośćOtwórz się na pomocProfilaktyka jodowaStrategia terytorialnawyposazeniekoronawirusstudiumrodoJak zatwić sprawęOgłoszenia WójtaProgram Czyste PowietrzeDziedzictwoCała naprzód IIPlan zagospodarowania przestrzennego - interaktywna mapaProfil zaufanyinterpelacjeostrzezenia meteocyfrowa gminaremont kwateryJustyna Kowalczykgmina w obiektywie.htmlGaleria zdjęćznpOdkryj Beskid WyspowyObrona cywilnae-urzadkanalizacjadeklaracjaDostępnośc aplikacjiinformacje-do-banerow/datacje-z-budzetu-panstwasdsUrząd statystycznyBudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Raba Niżna - etap IIIjakości powietrzaEkointerwencja

Świadczenie wychowawcze ( 500+)


Świadczenie wychowawcze („500 plus”)

 
Wnioski o świadczenie wychowawcze („500 plus”) w 2021 r. będą przyjmowane: od 1 lutego 2021 r. – w formie elektronicznej, od 1 kwietnia 2021 r. – w formie papierowej

Uwaga!
Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną dotyczącą COVID - 19 zalecamy, aby wnioski o ustalenie prawa do świadczenie wychowawczego składać drogą elektroniczną
Jest kilka sposobów na złożenie wniosku w formie elektronicznej. Można to zrobić przez:

 • bankowość elektroniczną,
 • portal Emp@tia,
 • Platformę Usług Elektronicznych ZUS.

pobierz:

 

Zmiany w programie „Rodzina 500+” od 1 lipca 2019 r.

 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej informuje, że od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało wszystkim dzieciom do 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. To oznacza, że rodzice nie będą już musieli dokumentować swojej sytuacji dochodowej.

Inne zmiany, które będą obowiązywać od 1 lipca 2019 r.:

- rodzice samotnie wychowujący dzieci będą mogli wnioskować o świadczenie wychowawcze pomimo braku zasądzonych świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci od drugiego rodzica,

- świadczenie wychowawcze będzie przysługiwać z wyrównaniem na nowo narodzone dziecko, jeżeli rodzic złoży wniosek o świadczenie wychowawcze w terminie 3-miesięcy od dnia narodzin dziecka,

- wprowadzono rozwiązanie, które pozwoli na przyznanie, z zachowaniem ciągłości, świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub śmierci rodzica, który złożył wniosek o świadczenie, ale zmarł przed jego rozpatrzeniem.

- przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego nie będzie wymagało wydania decyzji administracyjnej w związku, z czym wnioskodawca otrzyma informację o przyznaniu świadczenia na adres poczty elektronicznej, lub w przypadku braku poczty elektronicznej informacje będzie można odebrać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej.

Szczegółowa informacja dotycząca terminów składania wniosków

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

Termin składania wniosków elektronicznych

Termin składania wniosków tradycyjnych (papierowych)

Od 1 lipca 2019 r.

Od 1 sierpnia 2019 r.

 

Wnioski w wersji elektronicznej mogą być składane za pośrednictwem:

 • PUE ZUS,Emp@tia  empatia.mrpips.gov.pl, ePUAP oraz wybranych systemów bankowych.

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.

Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca.

Jeśli  rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.). Uwaga, rodzice ci muszą pamiętać aby złożyć wniosek do 30 września br., jeśli chcą otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca br.

...........................................................................................................................................

Do pobrania:

 

 

Harmonogram przyjęć wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2017/2018

 

Lp.

Dzień

Miejscowość

1

PONIEDZIAŁEK

Kasinka Mała

2

WTOREK

Kasina Wielka, Glisne

3

ŚRODA

Lubomierz, Łostówka

4

CZWARTEK

Łętowe, Mszana Górna

5

PIĄTEK

Raba Niżna, Olszówka

 

 

 

Okres zasiłkowy 2017/2018 w sprawie świadczenia wychowawczego z programu „Rodzina 500 plus” będzie trwał od 1 października 2017r. do 30 września 2018 r. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego należy złożyć w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie.

 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będą przyjmowane od 1 sierpnia 2017 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej (pokój 5 i 6) według harmonogramu z podziałem na miejscowości. Informujemy, że wnioski można składać w sposób tradycyjny lub elektroniczny za pomocą systemu teleinformatycznego.

 

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko, do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia, z tym zastrzeżeniem, że świadczenia na pierwsze dziecko przysługuje, jeżeli dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800 zł lub 1200 zł, jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne. Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dziecka pojęcie pierwszego dziecka oznacza- jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia; w przypadku dzieci urodzonych tego samego dnia, miesiąca i roku, będących najstarszymi dziećmi w wieku do ukończenia 18. roku życia, pierwsze dziecko oznacza jedno z tych dzieci wskazane przez wnioskodawcę.

 

 

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

- dziecko pozostaje w związku małżeńskim,

- dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,

- pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko,

- członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnych charakterze do świadczenia

   wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczania społecznego lub dwustronne

   umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

W przypadku, gdy wnioskodawca lub członek rodziny wnioskodawcy przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, organ właściwy przekazuje wniosek wraz z dokumentami marszałkowi województwa (do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Nowym Sączu). Marszałek ustala, czy w przekazanej sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. W przypadku gdy marszałek ustali, że mają zastosowanie w/w przepisy , wydaje decyzję. W przypadku gdy marszałek ustali, że w sprawie nie mają zastosowania przepisy o koordynacji  systemów zabezpieczenia społecznego przekazuje sprawę organowi właściwemu w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

 

Ubiegając się o prawo do świadczenia wychowawczego na drugie i kolejne dziecko do wniosku należy dołączyć:

 • dokument potwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się (wnioskodawcy)- do wglądu,
 • kopia karty pobytu- w przypadku cudzoziemca przebywającego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej z członkami rodziny , na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami,  o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn.  zm.), oryginał do wglądu,
 • kopię karty pobytu i decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy- w przypadku cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”- oryginał do wglądu,
 • umowę o pracę lub inny dokument potwierdzający wykonywanie pracy, w przypadku gdy wnioskodawca lub członek rodziny wykonuje pracę zarobkową za granicą,
 • w przypadku osób samotnie wychowujących dziecko, należy dołączyć oświadczenie z klauzulą „jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” potwierdzającego, że opieka nad dzieckiem jest sprawowana samotnie lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub  separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka,
 • w przypadku sprawowania opieki naprzemiennej nad dzieckiem należy dołączyć orzeczenie sądu oraz  oświadczenie z klauzulą „jestem  świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” o okresach sprawowania opieki nad dzieckiem.

 

Ubiegając się o prawo do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko do wniosku należy dołączyć:

 • dokument potwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się (wnioskodawcy)- do wglądu,
 • zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodach za rok 2016 członka rodziny, który prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną w formie: ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej,
 • pit-37 za rok 2015 w przypadku pobierania ulgi prorodzinnej/ ulgi na dzieci,
 • zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku 2016,
 • umowę dzierżawy − w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
 • umowę o wniesieniu wkładów gruntowych – w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
 • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową, ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
 • w przypadku, gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:
 1. zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów lub
 2. informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,
 • dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu (PIT-11 za 2016 r., świadectwo pracy lub zaświadczenie od pracodawcy, umowy zlecenia, umowy o dzieło),
 • dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego,
 • dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu − w przypadku uzyskania dochodu po roku 2016 (zaświadczenie od pracodawcy w kwocie netto),
 • kartę pobytu − w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,
 • kartę pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy − w przypadku cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”,
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka − w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko,
 • odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
 • orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
 • zaświadczenie z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o wysokości pobranego zasiłku chorobowego w roku 2016- jeżeli zasiłek był pobierany,
 • zaświadczenie lub decyzja z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o wysokości pobranego zasiłku macierzyńskiego w 2016 r.,
 • wyrok sądowy w sprawie ustalenia zobowiązań alimentacyjnych na dziecko, w przypadku pobierania alimentów na dziecko w roku 2016,
 • inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

 

 

Pojęcie utraty dochodu oznacza utratę dochodu spowodowaną:

 • uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
 • utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 • utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
 • wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
 • utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych,
 • utratą świadczenia rodzicielskiego,
 • utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.).

 

 

Pojęcie uzyskania dochodu oznacza uzyskanie dochodu spowodowane:

 • zakończeniem urlopu wychowawczego,
 • uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 • uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej
 • rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
 • uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
 • uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników
 • uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.).

 

W przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego, na okres zasiłkowy 2017/2018, rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalania prawa do świadczenia wychowawczego, jest rok kalendarzowy 2016. Dodatkowo uwzględnia się określone w art. 2 pkt. 19 i 20 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci przepisy o utracie i uzyskaniu dochodu (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 z późn. zm.).