Szkola_Podstawowa DSC_0571 DSC_2345 papieski rozpoczecie swietoniepodl SzPNr2 mikolaj036
Drukuj

Informacja Rodo dla innych osób

INFORMACJA RODO DLA OSÓB INNYCH NIŻ DZIECI I ICH OPIEKUNOWIE, KTÓRYCH DANE PRZETWARZA PLACÓWKA,

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliana Tuwima w Kasince Małej, Kasinka Mała 432, 34-733 Kasinka Mała, tel.: 18 331 30 06, e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. . W jej imieniu zadania Administratora wypełnia Dyrektor. Wyznacza on cele przetwarzania danych i zapewnia środki do zapewnienia bezpiecznych warunków przetwarzania tych danych.
 2. Pracuje z nami Inspektor ochrony danych osobowych. Umożliwiamy Państwu z nim kontakt pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub poprzez kontakt listowny na adres pocztowy placówki. Wyjaśni on Państwu wszelkie wątpliwości związane z przetwarzaniem danych osobowych w naszej placówce.
 3. Dane osobowe przetwarzamy tylko wtedy, gdy mamy do tego uzasadniony cel oraz zezwalają nam na to przepisy Rozporządzenia znanego jako RODO[1].
 4. Naszym głównym celem jest realizacja zawartej z Panią/Panem umowy, lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) poprzez:
 • zakup towarów i usług,
 • wykonywanie działań związanych z realizacją umów oraz czynności przed ich zawarciem,
 • obsługę zapytań poprzez naszą skrzynkę e-mail,
 • rozliczenia księgowe,
 • wnoszenie reklamacji.
 1. Będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe:

a) gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO) w celu:

 • regulacji płatności (rachunek, faktura) na podstawie działu XI i XII Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
 • prowadzenie ewidencji księgowej na podstawie Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
 • Obsługi skarg i wniosków na podstawie dział VIII Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 • umieszczać dane na stronie BIP jednostki na podstawie Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;

b)      do realizacji celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit f. RODO), którymi są:

 • zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”), w przypadku korzystania przez Panią/Pana z naszych stron i komunikatorów internetowych mediów społecznościowych,  
 • przetwarzanie danych osób wskazanych do kontaktu przez kontrahenta lub go reprezentujących w celu zapewnienia realizacji umów i świadczenia usług, obsługi administracyjnej tych procesów oraz ewentualne dochodzenie roszczeń, prowadzenie postępowań sądowych i windykacyjnych,
 • przetwarzanie danych osobowych zawartych w e-mailach jednostki w celu zapewnienia komunikacji z kontrahentem, osobami wyznaczonymi do kontaktu przez kontrahenta i zapewnienia bezpieczeństwa usługi oraz innymi osobami i instytucjami kontaktującymi się z nami w ten sposób,

c)       do realizacji celów realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit e. RODO), którym jest:

 • dochodzenia należności,
 • prowadzenia postępowań sądowych,
 • przechowywania danych dla celów archiwalnych oraz zapewnienia rozliczalności;
 • przetwarzanie danych osób kontrolujących jednostkę zawartych w dokumentacji kontroli oraz w audytach,
 • promocja jednostki poprzez umieszczenie wizerunków postronnych uczestników wydarzeń na stronie internetowej placówki, mediach społecznościowych, wewnętrznych gablotach, tablicach, witrynach jeśli nie jest możliwe uzyskanie zgody osoby.
 • uczestnictwo w wideokonferencjach organizowanych przez placówkę niezbędnych do realizacji zadań przez placówkę,
 • przetwarzanie danych z celu zapewnienia reżimu sanitarnego w okresie pandemii, w tym o stanie zdrowia ze względów ochrony przed zagrożeniami zdrowotnymi w okresie pandemii (art. 9 ust. 2 lit. i RODO),

d)      na podstawie zgód osób, których dane dotyczą realizujemy w szczególności następujące czynności przetwarzania:

 • przetwarzamy dane osobowe w celach promocyjnych (w tym wizerunek) w ramach promocji zewnętrznej (strona internetowa, media społecznościowe, wydawnictwa, radio, prasa, telewizja),

e)      w przypadku prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych dane będziemy przetwarzać:

 • przy realizacji procedury o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 tys. euro w interesie publicznym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO. Dodatkowo dane wrażliwe (jeśli będą niezbędne do realizacji zamówienia) na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), a informacje o wyrokach sądowych na podstawie art. 10 RODO,
  • przy realizacji procedury o udzielenie zamówienia publicznego o wartości pow. 30 tys., gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit c oraz   Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dodatkowo dane wrażliwe (jeśli będą wymagane w zamówieniu na podstawie ww. ustawy), w interesie publicznym na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g. RODO oraz informacje o wyrokach sądowych na podstawie art. 10 RODO.

6)      Rozpatrzymy Pani/Pana sprzeciw wobec danych, które przetwarzamy w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez naszą jednostkę oraz w interesie publicznym.

7)      Posiada Pani/Pan prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody. Nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

8)      Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzać nasi pracownicy, którym wydamy upoważnienia. Pana/Pani dane mogą też przetwarzać podmioty z nami współpracujące, z którymi zawrzemy specjalne umowy powierzenia. Przekażemy też Pani/Pana dane instytucjom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Wykaz uprawnionych podmiotów i instytucji przedstawiamy na końcu informacji.

9)      Pani/Pana dane osobowe, jako strony umowy, osoby reprezentującej kontrahenta lub w jego imieniu wyznaczonej do kontaktu będziemy przetwarzać przez okres realizacji umowy (świadczenia usługi), a po tym okresie przez 10 lat. W przypadku dochodzenia roszczeń lub postępowania sądowego przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, a nastepnie w celach archiwalnych przez okres 10 lat, od daty wykonania prawomocnego orzeczenia lub umorzenia sprawy o udzielenie zamówień publicznych przez 5 lat. Skargi, wnioski, dokumenty kontroli uprawnionych podmiotów i audyty przez 25 lat. Promocja na stronie internetowej przez 25 lat. Dokumentacja przebiegu imprez, uroczystości placówki przez 10 lat, dane w monografiach, kronikach, kroniki przez 25 lat. W wewnętrznych gablotach, wystawach, ekspozycjach  przez czas odziaływania medium. Dane niezbędne do zapewnienia reżimu sanitarnego w okresie pandemii - 10 lat

10)   Podanie Pani/Pana danych do realizacji umowy jest obowiązkiem umownym. Ich brak może być dla nas przeszkodą uniemożliwiającą realizację usługi, podanie danych na podstawie przepisów prawa oraz w interesie publicznym wskazanym w przepisach prawa jest obowiązkiem ustawowym. W pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne, ale brak ich podania może uniemożliwiać realizację celów przetwarzania.

11)   Umożliwiamy Pani/Panu dostęp do danych osobowych, zawsze można je sprostować jeśli będziemy przetwarzać błędne dane lub gdy zmienią się. Mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania danych, jeśli będziecie uważać, że przetwarzamy za dużo danych. Możecie żądać Państwo usunięcia danych, ale nie będziemy tego mogli zrobić wobec danych przetwarzanych przez nas na podstawie przepisów prawa.

12)   Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO, Stawki 2, 00-193 Warszawa). Możecie Państwo to zrobić, gdy uznacie, że naruszamy przepisy prawa przetwarzając te danie lub nie zapewniamy właściwego bezpieczeństwa tych danych.

13)   Wszelkie decyzje w naszej jednostce podejmujemy wyłącznie poprzez pracę i analizę danych przez człowieka i nie robią tego za nas wyłącznie maszyny, programy i urządzenia techniczne. Również w ten sposób bez udziału człowieka na podstawie zebranych danych osobowych nie oceniamy osób.

14)   Kategorie odbiorców danych (szczegółowe informacje na temat podmiotów można uzyskać w Sekretariacie Placówki lub korzystając z danych kontaktowych Administratora):

 • uprawnione na podstawie przepisów prawa instytucje (Organ Prowadzący, Kuratorium Oświaty, inne)
 • podmioty wspomagające:

-        Centrum Usług Wspólnych Oświaty (Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Gminie Mszana Dolna, 34-730 Mszana Dolna, ul. Spadochroniarzy 6)

-         dostawca hostingu strony internetowej (home pl.,  ul Zbożowa 4, Szczecin, 70-653)

-        poczty e-mail, (home pl.,  ul Zbożowa 4, Szczecin, 70-653)

-        dostawca usług IOD (PQ Sp. z o.o., Naprawa 598, 34-240 Jordanów)

-        firma dostarczające usługi fotograficzne,

-        współorganizatorzy i organizatorzy imprez, zawodów, konkursów,

-        dostawca oprogramowania do prowadzenia wideokonferencji,

-        inne,

 • odbiorcy danych promocyjnych:

-        dostawca hostingu strony internetowej (home pl.,  ul Zbożowa 4, Szczecin, 70-653)

-        poczty e-mail, (home pl.,  ul Zbożowa 4, Szczecin, 70-653),

-        media społecznościowe,

-        współorganizatorzy imprez, zawodów, konkursów,

-        radio, prasa, wydawnictwa,

-        promocja jednostki w biuletynie samorządowym „Mszana Dolna NASZA GMINA”. (Urząd Gminy Mszana Dolna, ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna),

 [1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Drukuj

INFORMACJA RODO DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW DZIECI/UCZNIÓW

 1. Administratorem Państwa danych osobowy oraz danych dziecka jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliana Tuwima w Kasince Małej, Kasinka Mała 432, 34-733 Kasinka Mała, tel.: 18 331 30 06, e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. . W jej imieniu zadania Administratora wypełnia Dyrektor. Wyznacza on cele przetwarzania danych i zapewnia środki do zapewnienia bezpiecznych warunków przetwarzania tych danych.
 2. Pracuje z nami Inspektor ochrony danych osobowych. Umożliwiamy Państwu z nim kontakt pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub poprzez kontakt listowny na adres pocztowy placówki. Wyjaśni on Państwu wszelkie wątpliwości związane z przetwarzaniem danych osobowych w naszej placówce.
 3. Dane osobowe przetwarzamy tylko wtedy, gdy mamy do tego uzasadniony cel. Naszymi głównym celami przetwarzania są:
 • realizacja zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w sposób tradycyjny lub zdalnie,  
 • promocja jednostki,
 • realizacja zadań placówki w okresie pandemii COVID-19, w tym w szczególności zapewnienie wymogów sanitarnych w placówce,
 1. Niezbędne dane pozyskujemy z formularzy rekrutacyjnych (zmiana celu przetwarzania), oraz bezpośrednio od rodziców/ opiekunów prawnych dziecka/ucznia. W sporadycznych sytuacjach od innych instytucji,
 2. Na posługiwanie się przekazanymi naszej placówce danymi zezwalają nam przepisy Rozporządzenia znanego jako RODO[1]:
 • W większości przypadków będziemy przetwarzać dane Państwa i Waszych dzieci, gdyż wymagają tego od nas przepisy prawa. Wskazują one wtedy dokładny zakres danych, który możemy przetwarzać (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Zdarza się jednak, że przepisy wskazują nam zadania publiczne do wykonania, ale nie wskazują jakie dane w związku z tym możemy przetwarzać. Wtedy sami wyznaczamy minimalny zakres danych niezbędny do wykonania takie zadania i przetwarzamy je w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). Dla zainteresowanych osób przedstawiamy wykaz przepisów w informacji dodatkowej oraz wskazujemy, które dane przetwarzamy w interesie publicznym.
 • By dobrze realizować nasze zadania mogą nam być potrzebne dane szersze niż przewidują to przepisy prawa. Wtedy będziemy przetwarzać je za Państwa zgodą. (art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Dotyczy to przede wszystkim danych przetwarzanych w celach promocyjnych.
 • Dołożymy szczególnej staranności przy przetwarzaniu danych dotyczących zdrowia i niepełnosprawności dziecka. Będziemy je przetwarzać, aby zrealizować obowiązki wynikające z przepisów prawa i wtedy będziemy przetwarzać je w interesie publicznym (art. 9 ust. 2 lit. g RODO) lub ze względów ochrony przed zagrożeniami zdrowotnymi w okresie pandemii (art. 9 ust. 2 lit. i RODO).
 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzać nasi pracownicy, którym wydamy upoważnienia. Dane będziemy przekazywać odbiorcom danych, którymi są:
 • inni Administratorzy danych wyłącznie w przypadkach, gdy będzie ciążył na nas obowiązek przekazania im danych na podstawie przepisów prawa, a gdy takiego przepisu nie będzie wyłącznie na podstawie Państwa zgody,
 • podmioty, które będą przetwarzać dane osobowe w naszym imieniu, a z którymi zawrzemy specjalne umowy powierzenia danych.

Wykaz kategorii odbiorców danych znajduje się na końcu informacji.

 1. Dane osobowe dzieci, rodziców i opiekunów prawnych będziemy przetwarzać przez okres pobytu dziecka w placówce. Potem oddamy je do własnej składnicy akt i przechowamy przez okresy wymagane przez przepisy archiwalne. Po tych okresach zniszczymy je zachowując zasady bezpieczeństwa danych. Przykładowe okresy składowania danych przedstawiamy w informacji dodatkowej.
 2. W większości przypadków przetwarzamy Państwa dane w celu realizacji obowiązków prawnych. Wtedy podanie tych danych jest również Państwa obowiązkiem prawnym.
 3. Niektóre dane będziemy przetwarzać w interesie publicznym w oparciu o przepisy prawa (w tym dane o stanie zdrowia i niepełnosprawności). Możecie Państwo wnieść do nas sprzeciw na przetwarzanie danych w ten sposób.
 4. W przypadku danych, co do których wymagana jest Państwa zgoda, podanie tych danych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie może sprawić, że nie zrealizujemy celu przetwarzania służącego dobru dziecka lub promocji placówki. W dowolnym momencie możecie Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych, pamiętając, że nie będzie miało to wpływu na wcześniejsze przetwarzanie przez nas tych danych.
 5. Umożliwiamy Państwu dostęp do danych osobowych własnych i dziecka, zawsze można je sprostować, jeśli będziemy przetwarzać błędne dane lub gdy one się zmienią. Mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania danych, jeśli będziecie uważać, że przetwarzamy za dużo danych. Możecie Państwo żądać usunięcia danych, ale nie będziemy tego mogli zrobić wobec danych przetwarzanych przez nas na podstawie przepisów prawa, które musimy wypełnić lub też w interesie publicznym.
 6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Możecie Państwo to zrobić, gdy uznacie, że naruszamy przepisy prawa przetwarzając dane Państwa i waszego dziecka, lub nie zapewniamy właściwego bezpieczeństwa tych danych.
 7. Wszelkie decyzje w naszej placówce podejmujemy wyłącznie poprzez pracę i analizę danych przez człowieka (nie robią tego za nas wyłącznie maszyny, programy i urządzenia techniczne). Podobnie odbywa się to przy ocenianiu dziecka.

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DODATKOWE DLA ZAINTERESOWANYCH:

 

 1. Podstawowym aktem prawnym na podstawie, którego przetwarzamy dane osobowe jest Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe. Bezpośrednio na podstawie tego aktu prawnego:
 • prowadzimy dodatkowe zajęcia edukacyjne (na podstawie art. 109 ww. Ustawy),
 • prowadzimy bibliotekę szkoły (na podstawie art. 98 ww. Ustawy),
 • prowadzimy procedurę naboru na świetlicę szkolną (na podstawie art. 105 ww. Ustawy),
 • prowadzimy stołówkę szkoły (na podstawie art. 106 ww.  Ustawy),
 • prowadzimy arkusz organizacyjny szkoły (na podstawie art. 110 ww. Ustawy),
 • ewidencjonujemy osoby uprawnione do odbioru dzieci (na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 6 w szkole  i art.102 ust. 1 pkt 6 w Przedszkolu,
 • przetwarzamy podane przez rodzica istotne dane o stanie zdrowia dziecka/ucznia (na podstawie art. 155  ww. Ustawy),
 • organizujemy naukę zdalną oraz realizujemy zadania w okresie pandemii (na podstawie art. 30 b i c ww. Ustawy).
 1. Ponadto wykonujemy w szczególności następujące czynności przetwarzania na podstawie poniższych przepisów prawa (aktów podstawowych i ich nowelizacji):
 • prowadzimy dokumentację realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji,
 • organizujemy wycieczki szkolne w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki,
 • realizujemy egzaminy OKE na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych oraz  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty,
 • udzielamy pomocy psychologiczno–pedagogicznej na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,
 • organizujemy pomoc dla uczniów na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych,
 • prowadzimy dokumentację związaną z wydawaniem kart rowerowych na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej,
 • wydajemy legitymacje szkolne oraz dokumenty potwierdzających zdobyte kwalifikacje (ukończoną edukację) na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych,
 • realizujemy zadania w ramach profilaktyki zdrowotnej uczniów na podstawie Ustawy z dnia 12 kwietna 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami,
 • prowadzimy ewidencję oświadczeń o nauce religii na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych,
 •  prowadzimy sprawy BHP dzieci/uczniów oraz dokumentujemy ich wypadki na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z Rozporządzeniami zmieniającymi,
 • wdrażamy procedury „Niebieskiej Karty” na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta" (Dz.U. 2011 nr 209 poz. 1245);
 • dostarczamy mleko, owoce i warzywa realizując programy na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu realizacji w szkołach środków towarzyszących o charakterze edukacyjnym, które służą prawidłowej realizacji programu dla szkół oraz upowszechniają wśród dzieci zdrowe nawyki żywieniowe,
 • organizujemy dożywianie dzieci i prowadzimy rozliczanie płatności z tego tytułu (na podstawie art. 106 ww. ustawy w związku z delegacją zawartą w art. 52 ust. 12 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (tj. Dz.U. 2017 poz. 2203)) oraz na podstawie Uchwały nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
 • Organizujemy zdalne nauczanie na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z późniejszymi zmianami,
 1. 3.      W okresie pandemii realizuje zadania z zakresu zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego na podstawie:
 • art.30b Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j.Dz. U. z 2019, poz. 1148 z póź. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz ewentualne Rozporządzenia zmieniające,
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach wraz z późniejszymi zmianami,
 • art. 17 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z późniejszymi zmianami,
 • art. 8a ust. 5 pkt. 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z późniejszymi zmianami i wydanych na podstawie ww. przepisów wytycznych,
 • Wytyczne MEN, GIS i MZ dostępne na:

https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol2

 1. W interesie publicznym realizujemy w szczególności następujące czynności przetwarzania:
 • udział dziecka/ucznia w konkursach wewnętrznych,
 • promocja osiągnięć dzieci/uczniów i ich prac w gablotach szkolnych podczas uroczystości i apeli szkolnych,
 • zbieranie danych nie wskazanych konkretnie w przepisach prawa, ale do realizacji zadań publicznych wynikających z Ustawy w zakresie dowozu uczniów, prowadzenia biblioteki, stołówki szkolnej, rekrutacji i prowadzenia świetlicy, ewidencji osób uprawnionych do odbioru dziecka, realizacja programu mleko, owoce, warzywa,
 • przetwarzamy podane przez rodzica istotne dane o stanie zdrowia dziecka/ucznia,
 • zapewnienie kontaktu z rodzicem (opiekunem prawnym), osobą do odbioru dziecka poprzez skrzynkę e-mail,
 • przechowywanie danych dla celów archiwalnych oraz zapewnienia rozliczalności,
 • przetwarzamy wizerunki (inne dane identyfikacyjne) upublicznione przed wejściem RODO, tworzące wartość historyczną w naszych pamiątkowych publikacjach, gablotach, i kronice jednostki i stronie internetowej,
 • realizujemy naukę zdalną przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych, komunikatorów i wideokonferencji, w tym przetwarzamy wizerunek w związku z uczestnictwem w wideokonferencjach i dokumentowaniem zdjęciowym wykonania zadań,
 • organizujemy pracę placówki w reżimie sanitarnym w okresie pandemii,
 • przetwarzamy dane osobowe w ramach promocji wewnętrznej (wystawy, imprezy wewnętrzne itp.),
 1. Na podstawie zgód osób, których dane dotyczą lub ich opiekunów prawnych realizujemy w szczególności następujące czynności przetwarzania:
 • organizacja konkursów międzyszkolnych przez placówkę,
 • dokumentowanie udziału dziecka/uczniów w konkursach międzyszkolnych,
 • dokumentowanie innych czynności wpływające na realizację celu głównego przetwarzania,
 • przetwarzamy dane osobowe w celach promocyjnych (w tym wizerunek) w ramach promocji zewnętrznej (strona internetowa, media społecznościowe, wydawnictwa, radio, prasa, telewizja),
 1. Okresy przechowywania najważniejszych dokumentów w składnicy akt placówki:
 • ewidencja dzieci i młodzieży podlegających obowiązkowi szkolnemu, skreślenia z listy uczniów, zwolnienia z zajęć edukacyjnych – 50 lat,
 • teczki osobowe dzieci/uczniów – czas pobytu w placówce,
 • księga uczniów – 25 lat,
 • arkusz ocen – 50 lat,
 • dzienniki lekcyjne i pozostałych zajęć – 5 lat,
 • diagnoza gotowości szkolnej dzieci – 5 lat,
 • dokumentacja przeniesień wewnętrznych uczniów – 5 lat,
 • Dokumentacja zewnętrznego i wewnętrznego nadzoru pedagogicznego – 25 lat,
 • Dokumentacja egzaminów szkolnych (w tym z OKE) – 25 lat,
 • Dokumentacja zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych – 5 lat,
 • Dokumentacja zajęć i imprez obcych w placówce lub poza placówką – 5 lat,
 • Dokumentacja olimpiad i konkursów przedmiotowych i tematycznych – 5 lat,
 • Dokumentacja wycieczek, wyjazdów, zielonych szkół, obozów – 5 lat,
 • Dokumentacja egzaminów rowerowych i ewidencji wydanych kart rowerowych – 10 lat,
 • Dokumentacja dotycząca nagród i kar uczniów (dzieci) – 5 lat,
 • Legitymacje szkolne, opinie, zaświadczenia – 5 lat,
 • Dokumentowanie pomocy materialnej uczniów – 5 lat,
 • Dokumentacje indywidualnego programu lub toku nauki – 5 lat,
 • Dokumentacja wypadków dzieci/uczniów – 10 lat (analiz wypadków 25 lat)
 • Dokumentacja dowozu uczniów – 5 lat,
 • Dokumentacja ubezpieczenia dzieci/uczniów – 10 lat,
 • Dokumentacja pomocy psychologiczno–pedagogicznej -10 lat,
 • Dokumentacja organizacji imprez placówki – 10 lat,
 • Dokumentacja przebiegu imprez, uroczystości placówki – 10 lat,
 • monografie, kroniki – 25 lat,
 • rozliczenia księgowe (dożywianie, inne opłaty) – 5 lat.
 • Strona internetowa – 25 lat,
  • Wewnętrzne gabloty, wystawy, ekspozycje – czas odziaływania medium
  • Dane niezbędne do zapewnienia reżimu sanitarnego w okresie pandemii – 25 lat
 1. Kategorie odbiorców danych (szczegółowe informacje na temat podmiotów można uzyskać w Sekretariacie Placówki lub korzystając z danych kontaktowych Administratora):
 • podmioty wspomagające:

-        Centrum Usług Wspólnych Oświaty - Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Gminie Mszana Dolna, 34-730 Mszana Dolna, ul . Spadochroniarzy 6). 

-        dostawca dziennika elektronicznego – Vulcan Sp. z.o.o. ul. Wołowska 6, 51-116 Wrocław

-        dostawca hostingu strony internetowej : home pl.,  ul Zbożowa 4, Szczecin, 70-653  

-        dostawca poczty e-mail, - home pl.,  ul Zbożowa 4, Szczecin, 70-653

-        ubezpieczyciele,

-        dostawcy usług BHP i IOD,

-        firmy organizujące wypoczynek i wycieczki,

-        firma dostarczające usługi fotograficzne,

-        współorganizatorzy i organizatorzy imprez, zawodów, konkursów,  inne,

 • odbiorcy danych promocyjnych:

-        dostawca hostingu strony internetowej: home pl.,  ul Zbożowa 4, Szczecin, 70-653

-        dostawca poczty e-mail, - home pl.,  ul Zbożowa 4, Szczecin, 70-653

-         media społecznościowe,

-        współorganizatorzy imprez, zawodów, konkursów,

-        radio, prasa, wydawnictwa,

 1. Zdalna nauka - Administrator informuje, że
 • zdalną naukę będzie realizował poprzez: dziennik elektroniczny dostarczany przez: Vulcan Sp. z.o.o. ul. Wołowska 6, 51-116 Wrocław Platformę e-podręczniki – platformę edukacyjną Ministerstwa Edukacji Narodowej, Platformę Microsoft 365, wideokonferencje prowadzone przy wykorzystaniu oprogramowania/aplikacji: Zoom oraz Teams dostarczanego przez Microsoft , dostawcę usług e-mail: Gmina Mszana Dolna, ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna.
 • w ramach zdalnej nauki Nie przewidujemy transferu danych do Państw trzecich. Jednak zastrzegamy, że przepływy danych serwisu Facebook, Google mają charakter ponadnarodowy. Serwisy te mogą przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Szczegóły znajdują się w Politykach Prywatności poszczególnych dostawców narzędzi.

 [1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Drukuj

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu ósmoklasisty

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu ósmoklasisty w Szkole Podstawowej nr 2 w Kasince Małej w oparciu o wytyczne MEN, CKE i GIS

 

Zakres i cel wprowadzonej instrukcjiprzygotowania i organizacji egzaminu ósmoklasisty

Instrukcja dotyczy zasad sprawowania opieki nad uczniami na terenie szkoły w czasie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Instrukcja ma na celu usprawnienie organizacji pracy szkoły, zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów i pracowników szkoły na terenie obiektu oraz zapobieganie rozprzestrzenieniu się koronawirusa (SARS-CoV-2) w szkole, jak również określenie obowiązków i zadań nauczycieli oraz personelu obsługowego szkoły w sytuacji wystąpienia zachorowania lub jego podejrzenia.

 

Organizacja opieki nad zdającymi w szkole w czasie egzaminu ósmoklasisty -zasady ogólne:

- szkoła działa w trybie reżimu sanitarnego;

- minimalna przestrzeń w sali egzaminacyjnej nie może być mniejsza niż 1,5 na 1 ucznia

i każdego członka zespołu nadzorującego,

- na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik

szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną,

- zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie

może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji

w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach

domowych,

- podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:

1) zdający

2) osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów

nadzorujących, obserwatorzy,

3) inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję,

obsługę szatni itp.,

- uczniowie przebywają w wyznaczonych, stałych salach egzaminacyjnych (sala nr 9,
sala gimnastyczna),

- egzamin odbywa się według ustalonego wcześniej harmonogramu,

- organizacja pracy uniemożliwia stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów,

- szkoła zaopatrzona jest w termometr bezdotykowy, który jest dezynfekowany po każdym

pomiarze temperatury,

- mierzenie temperatury u każdego ucznia odbywa się w momencie wejścia do szkoły,

- w szkole jest wydzielone i przygotowane pomieszczenie – izolatka (wyposażone m.in.

w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym można odizolować osobę

w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych,

- w przypadku zaobserwowania u zdającego niepokojących objawów chorobowych zostaje on

odizolowany od grupy, a szkoła niezwłocznie powiadamia o tym fakcie rodziców/prawnych

opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły,

- zalecane jest aby uczniowie przychodzili do szkoły w maseczkach, zasłaniali usta i nos,

- szkoła nie zapewnia wody pitnej, na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

- na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków,

- pracownicy szkoły zostają zaopatrzeni w środki ochrony osobistej: rękawiczki, maseczki

ochronne, ewentualnie przyłbice,

- wszyscy pracownicy szkoły zostają zobowiązani do przestrzegania zaostrzonego reżimu

sanitarnego obowiązującego na terenie szkoły,

- pomieszczenia szkoły będą utrzymywane w czystości zgodnie z wytycznymi GIS z użyciem

certyfikowanych detergentów lub środków dezynfekujących zgodnie z zaleceniami

producenta,

- po dezynfekcji przestrzegany będzie czas niezbędny do wywietrzenia dezynfekowanych

pomieszczeń, przedmiotów, tak aby zdający nie byli narażeni na wdychanie oparów

środków służących do dezynfekcji,

- dezynfekowanie pomieszczeń i sprzętów będzie się odbywało w odpowiednim czasie przed

rozpoczęciem egzaminu i po jego zakończeniu,

- prowadzony będzie monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym

uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni

dotykowych – poręczy, klamek, powierzchni płaskich, w tym blatów w salach

egzaminacyjnych, włączników, dezynfekcji toalet,

- Dyrektor szkoły powiadamia odpowiednie organy (Organ Prowadzący, Kuratora Oświaty,

Stację Sanitarno- Epidemiologiczną) o podejrzeniu lub zachorowaniu na SARS-CoV-2

każdego ucznia lub pracownika szkoły.

 

Szczegółowe zasady postępowania na terenie szkoły :

 

I. Wejście do sali gimnastycznej od strony szatni uczniowskiej i głównego wejścia

do szkoły – zasady postępowania:

 

 1. Drzwi dosali gimnastycznej od strony szatni uczniowskiej i głównego wejścia oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku będą otwarte, tak aby zdający oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu nie musiały ich otwierać.

 2. Umieszczenie w wejściu do sali gimnastycznej od strony szatni oraz w wejściu głównym do szkoły płynu do dezynfekcji rąk oraz zamieszczenie informacji o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby.

 3. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej, dopuszczalne też jest zakrycie ust i nosa w trakcie egzaminu jeśli uczeń wyrazi taką potrzebę oraz zgłoszą to rodzice.

 4. Mierzenie temperatury u każdego ucznia odbywa się w momencie wejścia do szkoły,

 5. Zdający nie wnoszą na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

 6. W korytarzu przed salą gimnastyczną w odległości 1,5m dla każdego zdającego zostanie przygotowane miejsce-ławeczka z numerem z dziennika ucznia, gdzie uczniowie będą mogli zostawić swoje rzeczy osobiste (plecak, kurtkę, torbę itp.).

 7. Rodzice oraz osoby z zewnątrz nie wchodzą na teren szkoły w dniu egzaminu.

Uczniowie powinni unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

 1. Zalecane jest aby uczniowie w drodze do szkoły i z powrotem mieli zasłonięte nos i usta.

 2. Przy wejściu do sali gimnastycznej wywieszone są informację:

1) dotyczące objawów zarażenia koronawirusem oraz sposobów zapobiegania zakażeniu

2) zawierające nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej

3) zawierające adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego

4) zawierające numery telefonów do służb medycznych

5) zawierające numer infolinii NFZ w sprawie koronawirusa (800 190 590).

II. Sala egzaminacyjna:

 

1. W szkole wyznaczone zostają stałe sale do przeprowadzenia egzaminu: sala gimnastyczna,

sala nr 9.

2. Sale egzaminacyjne są wietrzone przed wpuszczeniem do nich zdających, mniej więcej

co godzinę w trakcie egzaminu, po egzaminie, dbając o zapewnienie komfortu zdających.

3. Ławki oraz krzesła w sali egzaminacyjnej są dezynfekowane przed i po każdym

egzaminie.

4. Płyn do dezynfekcji rąk dostępny jest w każdej sali egzaminacyjnej wraz z informacją na

temat prawidłowej dezynfekcji rąk

5. Ławki w sali egzaminacyjnej ustawione są w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi

zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku.

6. Czekając na wejście do sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co

najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

7. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki.

Zdający nie pożyczają przyborów od innych zdających.

8. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

9. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal

egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.

Zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,

2) wychodzi do toalety,

3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

10. Nauczyciele, obserwatorzy uczestniczący w przeprowadzaniu egzaminu, podczas

poruszania się po sali egzaminacyjnej mają zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy

obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.

11. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem)

najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z

arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli

zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali

egzaminacyjnej.

 

III. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne:

 

 1. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych umieszczone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk.

 2. Uczniowie myją ręce ciepłą wodą i mydłem, korzystają z ręczników papierowych.

 3. Pracownicy obsługowi dokonują bieżącej dezynfekcji toalet.

 4. Prowadzony będzie monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym

uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, włączników światła powierzchni płaskich, w tym blatów w salach egzaminacyjnych, poręczy krzeseł.

 

IV. Organizacja egzaminu

 

1. Uczniowie kl. VIII oraz rodzice są zapoznani Wewnątrzszkolną instrukcją przygotowania i organizacji egzaminu ósmoklasisty w Szkole Podstawowej nr 2 w Kasince Małej w oparciu o wytyczne MEN, CKE i GIS zamieszczonej na stronie internetowej szkoły.

2.  W dniach, w których jest przeprowadzany egzamin, w szkole nie prowadzi się zajęć edukacyjnych. Konsultacje indywidualne uczniów innych klas z nauczycielami mogą odbywać się po zakończeniu egzaminu w danym dniu i zdezynfekowaniu pomieszczeń.

 

3. Przed rozpoczęciem egzaminu zdający są informowani o obowiązujących zasadach

bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:

1) zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi,

2) obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem,

wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem

egzaminacyjnym,

3) nie dotykaniu dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania

higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym

łokciem lub chusteczką.

4) wrażeniami po egzaminie uczniowie powinni dzielić się między sobą z wykorzystaniem

mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, należy unikać spotkań

w grupie, np. przy wejściu do szkoły.

4. W dniu egzaminu członkowie zespołów nadzorujących przechodzą szkolenie z zasad

dotyczących bezpieczeństwa podczas egzaminu przeprowadzone przez przewodniczącego

zespołu egzaminacyjnego.

 

 

V. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS- COV-2 u członka zespołu egzaminacyjnego lub u zdającego:

 

1. Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy choroby,

przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego informuje o

tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie zdającego

lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w wyznaczonym miejscu- izolatce z

zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób.

2. Uczeń w izolatce jest pod opieką nauczyciela lub innego pracownika wyznaczonego przez

dyrektora szkoły.

Drukuj

Procedura bezpieczeństwa - klasy I-III

Procedura bezpieczeństwa obowiązująca w klasach I-III
w Szkole Podstawowej nr 2 w Kasince Małej w czasie epidemii COVID-19

 

Podstawa prawna:

 

1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na

Obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem

SARS-CoV-2.

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

3. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób

zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 322);

4. Ustawa dotycząca szczególnych rozwiązań związanych z rozprzestrzenianiem się

koronawirusa z 02.03.2020 r. ( Dz. U. 2020 poz. 374)

 

Zakres i cel wprowadzonej procedury

 

Procedury dotyczą zasad sprawowania opieki nad uczniami na terenie szkoły w czasie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Procedury mają na celu usprawnienie organizacji pracy szkoły, zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów i pracowników szkoły na terenie obiektu oraz zapobieganie rozprzestrzenieniu się koronawirusa (SARS-CoV-2) w szkole, jak również określenie obowiązków i zadań nauczycieli oraz personelu obsługowego szkoły w sytuacji wystąpienia zachorowania lub jego podejrzenia.

 

Organizacja opieki nad uczniami w klasach I-III /zasady ogólne:

- szkoła działa w trybie reżimu sanitarnego;

- Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych
z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej,

- do klas I-III przyjmowana jest ograniczona liczba uczniów, w grupie może przebywać do 12

uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć

liczbę dzieci - nie więcej niż o 2. Przy określaniu liczby uczniów w grupie uwzględnia się

także rodzaj niepełnosprawności uczniów,

- minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być

mniejsza niż 4 m2 na 1 ucznia i każdego nauczyciela,

- w miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele,

- jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali,

- do szkoły mogą uczęszczać wyłącznie uczniowie zdrowi bez objawów chorobowych

sugerujących chorobę zakaźną,

- uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe,

- do szkoły nie można przyprowadzić ucznia jeżeli w domu przebywa osoba na

kwarantannie lub izolacji,

- w sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m
(1 uczeń – 1 ławka szkolna),

- uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na

stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szufladzie. Uczniowie nie powinni

wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą, uczeń nie powinien zabierać ze sobą do

szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

- organizacja pracy uniemożliwia stykanie się ze sobą poszczególnych klas uczniów-

poszczególne grupy pracują w wyznaczonych godzinach, dotyczy to także przebywania

uczniów na powietrzu,

- godziny funkcjonowania poszczególnych klas będą godzinami przychodzenia i wychodzenia

uczniów ze szkoły (według ustalonego harmonogramu),

- w miarę możliwości w szatni będzie wykorzystana co druga szafka,

- uczniowie korzystają z szatni zgodnie z ustaloną zasadą przed rozpoczęciem i zakończeniem

zajęć,

- w sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów. Po każdych zajęciach używany

sprzęt sportowy oraz podłoga zostaje umyta lub zdezynfekowana,

- wietrzenie sal lekcyjnych odbywa się co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w

razie potrzeby także w czasie zajęć,

-nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb,

nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela,

- szkoła nie organizuje żadnych wyjść poza teren szkoły (np. spacery, wycieczki). Uczniowie

korzystają z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy

zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi,

- sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć jest regularnie czyszczony z użyciem

detergentu lub jest dezynfekowany,

- na boisku przebywają dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans,

- ogranicza się aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami,

- szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę

korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych

od rodziców.

- zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej z zachowaniem zasady 4 m2 na

ucznia. W razie potrzeby zostaną wykorzystane inne sale dydaktyczne,

- nauczyciele i inni pracownicy szkoły zachowują dystans społeczny między sobą, w każdej

przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m,

- personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej mają ograniczony

kontakty z uczniami oraz nauczycielami,

- rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły zachowują dystans

społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min.

2 m.

- po zakończeniu zajęć uczeń jest wyprowadzany przez nauczyciela lub pracownika szkoły i

przekazany rodzicowi/ prawnemu opiekunowi,

- szkoła posiada termometr bezdotykowy, który jest dezynfekowany po użyciu w danej grupie,

- rodzice wyrażają zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka w momencie przyjścia do

szkoły oraz w ciągu pobytu w szkole,

- w szkole jest wydzielone i przygotowane pomieszczenie (izolatka) na wypadek

zachorowania dziecka,

- w przypadku zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów chorobowych zostaje ono

odizolowane od grupy, a szkoła niezwłocznie powiadamia o tym fakcie rodziców/prawnych

opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły,

- na terenie szkoły ogranicza się przebywanie osób trzecich do niezbędnego minimum z

zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe,

dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe),

- opiekunowie uczniów zachowują dystans społeczny między sobą w każdej przestrzeni obiektu

wynoszący min. 2 m,

- pracownicy szkoły zostają zaopatrzeni w środki ochrony osobistej: rękawiczki, maseczki

ochronne, ewentualnie przyłbice,

- wszyscy pracownicy szkoły zostają zobowiązani do przestrzegania zaostrzonego reżimu

sanitarnego obowiązującego na terenie szkoły,

- pomieszczenia szkoły będą utrzymywane w czystości zgodnie z wytycznymi GIS z użyciem

certyfikowanych detergentów lub środków dezynfekujących zgodnie z zaleceniami

producenta,

- po dezynfekcji przestrzegany będzie czas niezbędny do wywietrzenia dezynfekowanych

pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków

służących do dezynfekcji,

- dezynfekowanie pomieszczeń i sprzętów będzie się odbywało w odpowiednim czasie przed

rozpoczęciem zajęć lub po ich zakończeniu,

- prowadzony będzie monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym

uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni

dotykowych – poręczy, klamek, powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, klawiatury,

włączników, dezynfekcji toalet,

- Dyrektor szkoły powiadamia odpowiednie organy (Organ Prowadzący, Kuratora Oświaty,

Stację Sanitarno- Epidemiologiczną) o podejrzeniu lub zachorowaniu na SARS-CoV-2

każdego dziecka lub pracownika szkoły.

 

Szczegółowe zasady postępowania na terenie szkoły i placów zabaw

 

 

I. Wejście do szkoły – zasady postępowania:

 

- rodzice oraz osoby postronne są zaopatrzone w rękawiczki jednorazowe oraz maseczki

ochronne,

- przy wejściu głównym umieszczone są numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-

epidemiologicznej, służb medycznych oraz organów, z którymi należy się kontaktować w

przypadku stwierdzenia objawów chorobowych,

- przed wejściem do budynku szkoły umieszczeny jest płyn do dezynfekcji rąk wraz z informacją

o sposobie jego użycia - rodzice i osoby postronne są zobligowane do korzystania z niego,

- wszystkie osoby wchodzące do szkoły są zobowiązane do dezynfekowania dłoni, mają zakryte

usta i nos oraz nie przekraczają obowiązujących stref przebywania,

- uczniowie zobowiązani są do regularnego mycia rąk wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu

do szkoły, przed jedzeniem, i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety,

- szkoła zaopatrzona jest w termometr bezdotykowy, który jest dezynfekowany po każdym

pomiarze temperatury;

- rodzice wyrażają zgodę na pomiar temperatury ciała ucznia w momencie przyjścia do

szkoły,

- rodzice oraz osoby z zewnątrz nie wchodzą na teren szkoły,

- uczniowie w drodze do szkoły i z powrotem mają zasłonięte nos i usta,

- w szatniach, na tablicy ogłoszeń, w sekretariacie, pokoju nauczycielskim umieszczony zostaje spis telefonów do : Organu Prowadzącego, Kuratora Oświaty, Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej, służb medycznych.

 

 

II. Sala zajęć i łazienki:

 

- uczniowie przebywają na terenie szkoły w maseczkach ochronnych na życzenie rodziców,

- personel pracujący z uczniami jest zaopatrzony w indywidualne środki ochrony osobistej

(przyłbice, płyn dezynfekujący ręce do częstego korzystania w trakcie zajęć, jednorazowe

rękawiczki, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia w razie konieczności

przeprowadzenia zabiegów higienicznych u dziecka),

- każdy nauczyciel posiada aktualne numery telefonów do rodziców (opiekunów prawnych),

- szkoła zaopatrzona jest w termometr bezdotykowy,

- w trakcie pobytu w szkole uczniom jest mierzona temperatura za zgodą rodzica/ opiekuna,

- w łazienkach uczniowskich i personelu umieszczone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia

rąk,

- z sali zajęć zostają usunięte zabawki i sprzęty trudne do dezynfekcji, dywany),

- w łazience uczniowie korzystają z papierowych ręczników,

- uczniowie myją ręce ze zwiększoną częstotliwością,

- łazienkiwyposażone są w odpowiednią liczbę specjalnie zamykanych i opisanych koszy na

zużyte środki ochrony indywidualnej,

- wyrzucanie zużytych jednorazowych środków ochrony osobistej następuje do zamykanych,

wyłożonych workiem foliowym koszy znajdujących się w łazienkach,

- pracownicy obsługowi utrzymują czystość pomieszczeń - ze zwiększoną częstotliwością

dezynfekują powierzchnie dotykowe- poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze

krzeseł, blaty stolików, sprzęt do rehabilitacji, toalety, itp.

- prowadzony jest rejestr w/w wykonywanych czynności porządkowych,

- nauczyciele prowadzą z uczniami rozmowy o podstawowych zasadach higieny- unikanie

dotykania oczu, nosa, ust, mycie rąk wodą z mydłem, nie podawanie ręki na powitanie oraz o

zasadach obowiązujących aktualnie w szkole: itp. zakaz przynoszenia z domu zabawek,

środków spożywczych typu słodycze, napoje, czy wynoszenia zabawek ze szkoły do domu,

- wyposażenie wykorzystywane do zajęć jest często dezynfekowane,

- sala zajęć jest wietrzona raz na godzinę,

- nauczyciele prowadząc z uczniami zajęcia unikają skupisk dzieci,

- nauczyciele niezwłocznie powiadamiają rodziców o wystąpieniu u ucznia objawów

chorobowych np.: gorączka, kaszel, katar, itp.

 

III. Plac zabaw, boisko Orlik:

 

- korzystanie z boiska i placu zabaw odbywa się zgodnie z ustalonym harmonogramem (2

grupy w tym samym czasie),

- grupy dzieci przebywają na terenie placu i boiska zabaw w wydzielonych obszarach, nie

kontaktując się ze sobą,

- urządzenia rekreacyjne, które decyzją Dyrektora szkoły są wyłączone z użytkowania

zostają otoczone taśmą i zabezpieczone przed ich użytkowaniem,

- urządzenia, z których korzystają uczniowie są dezynfekowane przed wejściem grup na teren

placu zabaw i teren boiska oraz przed kolejną zmianą grup,

- obowiązuje zakaz organizowania wyjść poza teren placówki, np. spacery, wycieczki.

 

 

IV. Kuchnia szkolna:

 

- pracownicy zatrudnieni w kuchni zobowiązani są do przestrzegania reżimu sanitarnego oraz

zachowywania dystansu społecznego min. 2m,

- w przypadku nie możności zastosowania dystansu należy używać maseczek ochronnych,

- obowiązuje częste mycie rąk lub stosowanie rękawiczek, szczególnie w kontakcie z

produktami bez opakowań,

- personel pracujący w kuchni zobowiązany jest do zwracania szczególnej uwagi na

utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów,

sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców,

- naczynia i sztućce myte są w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum

60 °C i wyparzane, - posiłki dla każdej z grup wydawane są przez pracowników kuchni na

jadalni,

- kuchnia korzysta z usług sprawdzonych dostawców, przestrzega zasad bezpiecznego

odbioru towarów od dostawcy.

- proces produkcyjny prowadzony jest z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa i

zgodnie zasadami opisanymi w dokumentacji HACCP,

- dostarczone produkty w opakowaniu należy zdezynfekować roztworem z detergentem, a

następnie przekazać do magazynu,

- przy dostawie produktów bez opakowań warzyw i owoców do szkolnej kuchni należy je

umyć pod bieżąca wodą, przed magazynowaniem ich w miejscu przeznaczonym,

- posiłki będą wydawane na jadalni szkolnej w odległościach 2 m od każdego ucznia, przed

każdym posiłkiem blaty stołów i poręcze krzeseł będą myte i dezynfekowane, jadalnia

będzie wietrzona, uczniowie i nauczyciele poszczególnych grup nie będą się ze sobą

kontaktować,

- pracownicy kuchni wydawać będą wcześniej posiłki i nie będą mogli mieć kontaktu z

uczniami i nauczycielami,

- przerwy między posiłkami grup będą wynosiły około 15 minut,

- woda dla chętnych uczniów będzie wydawana w wyparzonych kubkach lub kubkach

jednorazowych przez nauczyciela grupy,

 

Zasady współpracy z rodzicami

 

1. Rodzice zobowiązani są:

1) do zapoznania z Procedurą Bezpieczeństwa obowiązującą w Szkole Podstawowej nr 2

w Kasince Małej w czasie epidemii COVID-19;

2) do przyprowadzania do szkoły wyłącznie dzieci zdrowych;

3) udzielania rzetelnej informacji /udokumentowanej na piśmie w formie oświadczenia

/o braku kontaktu z osobami chorymi na COVID 19, przebywającymi na kwarantannie lub

izolacji w warunkach domowych;

4) ograniczenia osób upoważnionych do przyprowadzania i odbierania dziecka ze szkoły;

5) stosowania reżimu sanitarnego i dystansu społecznego na terenie szkoły;

6) udzielania rzetelnej informacji o stanie zdrowia dziecka przy każdorazowym

przyprowadzaniu dziecka do szkoły;

7) do podania aktualnego numeru telefonu do kontaktu;

8) do przyprowadzania i odbierania dzieci wyłącznie we wskazanych przez szkołę godzinach

funkcjonowania grup, do których uczęszcza dziecko.

2. Osoby przyprowadzające i odbierające dzieci ze szkoły powinny być zdrowe.

Rodzic/opiekun prawny czekający przed budynkiem szkoły na odbiór dziecka zobowiązany

jest do zachowania wszelkich środków ostrożności, przede wszystkim stosowania osłony

ust i nosa oraz zachowania dystansu społecznego – odległości min. 2 m w stosunku do

pracowników szkoły oraz innych rodziców i opiekunów czekających na odbiór dzieci.

3. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych nie

wolno przyprowadzać dziecka do szkoły.

4. Rodzice wprowadzają i odbierają dziecko tylko w części wyznaczonej przez szkołę. Po

odebraniu dziecka rodzic jest zobowiązany do niezwłocznego opuszczenia terenu

szkoły.

5. W obecności rodzica (przyjście do szkoły) dziecko ma mierzoną temperaturę. W przypadku

podwyższonej temperatury / graniczna 37°C/ lub innych objawów chorobowych, np.

kaszel, katar dziecko nie będzie mogło zostać w szkole.

6. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do wyrażenia zgody na mierzenie temperatury

dziecka.

7. Zobowiązuje się rodziców do przygotowania dziecka do nowej organizacji pracy

i warunków na terenie szkoły w czasie zaostrzonego reżimu sanitarnego, np.:

- oczekiwanie na wejście do szkoły w trakcie przychodzenia,

- ograniczenie kontaktu z rówieśnikami na terenie szkoły,

- brak swobodnego przemieszczania się po budynku,

- zakaz przynoszenia do szkoły własnych zabawek, czy artykułów spożywczych,

- personel w szkole może pracować w strojach ochronnych: maseczki, rękawiczki, fartuchy,

przyłbice.

8. Rodzic/opiekun prawny deklarując pobyt dziecka w szkole przekazuje

podpisane oświadczenie oraz deklarację woli uczęszczania na zajęcia, których wzory

stanową odpowiednio załącznik nr 1 i 2 do Procedury Bezpieczeństwa.

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS- COV-2 u personelu szkoły

 

1.W szkole pracują jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na

chorobę zakaźną.

2.W miarę możliwości szkoła nie angażuje w zajęcia opiekuńcze pracowników mających

istotne problemy zdrowotne.

3.W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących

objawów sugerujących zakażenie koronawirusem następuje niezwłoczne odsunięcie go od

pracy, umieszczenie w odizolowanym pomieszczeniu, powiadomienie właściwą

powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosowanie się ściśle do wydawanych

instrukcji i poleceń.

4.Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, zostaje poddany gruntownemu

sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekowane

powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

5. Pracownicy szkoły są poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów

nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się

telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie

pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być

zakażeni koronawirusem.

6. Bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia,

dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także

obowiązujących przepisów prawa.

 

 

 

7. Ponadto wstrzymuje się przyjmowanie kolejnych grup uczniów, zawiadamia się właściwą

miejscową powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle do

wydawanych instrukcji i poleceń.

10.Stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu,

czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

Ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w

których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych

Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz

gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS- COV-2 u dzieci.

 

1. W przypadku zauważenia u ucznia objawów: gorączka powyżej 37oC, kaszel, trudności

w oddychaniu, należy niezwłocznie zawiadomić Dyrektora szkoły oraz rodziców ucznia.

2. Uczeń z objawami chorobowymi zostaje odizolowany od osób zdrowych i umieszczony

w przygotowanej izolatce. Uczeń pozostaje pod opieką pracownika wyznaczonego

przez dyrektora do czasu przyjazdu rodziców. Pracownik zobowiązany jest do założenia

stroju ochronnego (fartuch ochronny, maska, przyłbica, rękawiczki). Zalecana

odległość od ucznia – 2 m. W tym samym czasie w izolatce nie może przebywać żadna

inna osoba. Pracownik sprawujący opiekę nad chorym uczniem w miarę możliwości

obniża u dziecka temperaturę stosując chłodne okłady i uspakaja je.

3. Po przyjeździe rodziców uczeń pozostaje pod ich opieką. Rodzice podejmują decyzję o

dalszym postępowaniu.

4. W przypadku stwierdzonego u dziecka zakażenia wirusem SARS-COV-2 Dyrektor

powiadamia Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Limanowej, Organ

Prowadzący Urząd Gminy w Mszanie Dolnej oraz Małopolskiego Kuratora Oświaty i

stosuje się do wydanych zaleceń.

5. O podjętych decyzjach Dyrektor niezwłocznie informuje rodziców wychowanków oraz

pracowników szkoły.

 

Postanowienia końcowe:

 

1. Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 2 w Kasince Małej

w czasie trwania epidemii COVID-19 obowiązują wszystkich pracowników oraz rodziców

uczniów uczęszczających do szkoły.

2. Treść dokumentu zostaje umieszczona na stronie internetowej szkoły.

3. Dyrektor szkoły zapoznaje wszystkich pracowników z procedurami bezpieczeństwa

podczas zebrania pracowniczego- potwierdzenie stanowi lista z podpisami. Dyrektor

zobowiązuje rodziców wychowanków do zapoznania się z treścią dokumentu poprzez

stronę internetową szkoły.

4. Wszelkich zmian w dokumencie może dokonać Dyrektor placówki z własnej inicjatywy

lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

Proponowane zmiany muszą być zgodne z przepisami prawa.

5. Procedury obowiązują od dnia 25.05.2020 r.

 

Dzisiaj jest
Niedziela
29 listopada 2020
Imieniny obchodzą
Błażej, Bolemysł, Fryderyk, Przemysł, Saturnin, Saturnina, Walter
Do końca roku zostało
33 dni