Szkola_Podstawowa DSC_0571 DSC_2345 papieski rozpoczecie swietoniepodl SzPNr2 mikolaj036
Drukuj

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu ósmoklasisty

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu ósmoklasisty w Szkole Podstawowej nr 2 w Kasince Małej w oparciu o wytyczne MEN, CKE i GIS

 

Zakres i cel wprowadzonej instrukcjiprzygotowania i organizacji egzaminu ósmoklasisty

Instrukcja dotyczy zasad sprawowania opieki nad uczniami na terenie szkoły w czasie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Instrukcja ma na celu usprawnienie organizacji pracy szkoły, zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów i pracowników szkoły na terenie obiektu oraz zapobieganie rozprzestrzenieniu się koronawirusa (SARS-CoV-2) w szkole, jak również określenie obowiązków i zadań nauczycieli oraz personelu obsługowego szkoły w sytuacji wystąpienia zachorowania lub jego podejrzenia.

 

Organizacja opieki nad zdającymi w szkole w czasie egzaminu ósmoklasisty -zasady ogólne:

- szkoła działa w trybie reżimu sanitarnego;

- minimalna przestrzeń w sali egzaminacyjnej nie może być mniejsza niż 1,5 na 1 ucznia

i każdego członka zespołu nadzorującego,

- na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik

szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną,

- zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie

może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji

w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach

domowych,

- podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:

1) zdający

2) osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów

nadzorujących, obserwatorzy,

3) inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję,

obsługę szatni itp.,

- uczniowie przebywają w wyznaczonych, stałych salach egzaminacyjnych (sala nr 9,
sala gimnastyczna),

- egzamin odbywa się według ustalonego wcześniej harmonogramu,

- organizacja pracy uniemożliwia stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów,

- szkoła zaopatrzona jest w termometr bezdotykowy, który jest dezynfekowany po każdym

pomiarze temperatury,

- mierzenie temperatury u każdego ucznia odbywa się w momencie wejścia do szkoły,

- w szkole jest wydzielone i przygotowane pomieszczenie – izolatka (wyposażone m.in.

w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym można odizolować osobę

w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych,

- w przypadku zaobserwowania u zdającego niepokojących objawów chorobowych zostaje on

odizolowany od grupy, a szkoła niezwłocznie powiadamia o tym fakcie rodziców/prawnych

opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły,

- zalecane jest aby uczniowie przychodzili do szkoły w maseczkach, zasłaniali usta i nos,

- szkoła nie zapewnia wody pitnej, na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

- na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków,

- pracownicy szkoły zostają zaopatrzeni w środki ochrony osobistej: rękawiczki, maseczki

ochronne, ewentualnie przyłbice,

- wszyscy pracownicy szkoły zostają zobowiązani do przestrzegania zaostrzonego reżimu

sanitarnego obowiązującego na terenie szkoły,

- pomieszczenia szkoły będą utrzymywane w czystości zgodnie z wytycznymi GIS z użyciem

certyfikowanych detergentów lub środków dezynfekujących zgodnie z zaleceniami

producenta,

- po dezynfekcji przestrzegany będzie czas niezbędny do wywietrzenia dezynfekowanych

pomieszczeń, przedmiotów, tak aby zdający nie byli narażeni na wdychanie oparów

środków służących do dezynfekcji,

- dezynfekowanie pomieszczeń i sprzętów będzie się odbywało w odpowiednim czasie przed

rozpoczęciem egzaminu i po jego zakończeniu,

- prowadzony będzie monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym

uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni

dotykowych – poręczy, klamek, powierzchni płaskich, w tym blatów w salach

egzaminacyjnych, włączników, dezynfekcji toalet,

- Dyrektor szkoły powiadamia odpowiednie organy (Organ Prowadzący, Kuratora Oświaty,

Stację Sanitarno- Epidemiologiczną) o podejrzeniu lub zachorowaniu na SARS-CoV-2

każdego ucznia lub pracownika szkoły.

 

Szczegółowe zasady postępowania na terenie szkoły :

 

I. Wejście do sali gimnastycznej od strony szatni uczniowskiej i głównego wejścia

do szkoły – zasady postępowania:

 

 1. Drzwi dosali gimnastycznej od strony szatni uczniowskiej i głównego wejścia oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku będą otwarte, tak aby zdający oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu nie musiały ich otwierać.

 2. Umieszczenie w wejściu do sali gimnastycznej od strony szatni oraz w wejściu głównym do szkoły płynu do dezynfekcji rąk oraz zamieszczenie informacji o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby.

 3. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej, dopuszczalne też jest zakrycie ust i nosa w trakcie egzaminu jeśli uczeń wyrazi taką potrzebę oraz zgłoszą to rodzice.

 4. Mierzenie temperatury u każdego ucznia odbywa się w momencie wejścia do szkoły,

 5. Zdający nie wnoszą na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

 6. W korytarzu przed salą gimnastyczną w odległości 1,5m dla każdego zdającego zostanie przygotowane miejsce-ławeczka z numerem z dziennika ucznia, gdzie uczniowie będą mogli zostawić swoje rzeczy osobiste (plecak, kurtkę, torbę itp.).

 7. Rodzice oraz osoby z zewnątrz nie wchodzą na teren szkoły w dniu egzaminu.

Uczniowie powinni unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

 1. Zalecane jest aby uczniowie w drodze do szkoły i z powrotem mieli zasłonięte nos i usta.

 2. Przy wejściu do sali gimnastycznej wywieszone są informację:

1) dotyczące objawów zarażenia koronawirusem oraz sposobów zapobiegania zakażeniu

2) zawierające nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej

3) zawierające adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego

4) zawierające numery telefonów do służb medycznych

5) zawierające numer infolinii NFZ w sprawie koronawirusa (800 190 590).

II. Sala egzaminacyjna:

 

1. W szkole wyznaczone zostają stałe sale do przeprowadzenia egzaminu: sala gimnastyczna,

sala nr 9.

2. Sale egzaminacyjne są wietrzone przed wpuszczeniem do nich zdających, mniej więcej

co godzinę w trakcie egzaminu, po egzaminie, dbając o zapewnienie komfortu zdających.

3. Ławki oraz krzesła w sali egzaminacyjnej są dezynfekowane przed i po każdym

egzaminie.

4. Płyn do dezynfekcji rąk dostępny jest w każdej sali egzaminacyjnej wraz z informacją na

temat prawidłowej dezynfekcji rąk

5. Ławki w sali egzaminacyjnej ustawione są w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi

zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku.

6. Czekając na wejście do sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co

najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

7. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki.

Zdający nie pożyczają przyborów od innych zdających.

8. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

9. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal

egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.

Zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,

2) wychodzi do toalety,

3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

10. Nauczyciele, obserwatorzy uczestniczący w przeprowadzaniu egzaminu, podczas

poruszania się po sali egzaminacyjnej mają zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy

obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.

11. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem)

najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z

arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli

zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali

egzaminacyjnej.

 

III. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne:

 

 1. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych umieszczone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk.

 2. Uczniowie myją ręce ciepłą wodą i mydłem, korzystają z ręczników papierowych.

 3. Pracownicy obsługowi dokonują bieżącej dezynfekcji toalet.

 4. Prowadzony będzie monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym

uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, włączników światła powierzchni płaskich, w tym blatów w salach egzaminacyjnych, poręczy krzeseł.

 

IV. Organizacja egzaminu

 

1. Uczniowie kl. VIII oraz rodzice są zapoznani Wewnątrzszkolną instrukcją przygotowania i organizacji egzaminu ósmoklasisty w Szkole Podstawowej nr 2 w Kasince Małej w oparciu o wytyczne MEN, CKE i GIS zamieszczonej na stronie internetowej szkoły.

2.  W dniach, w których jest przeprowadzany egzamin, w szkole nie prowadzi się zajęć edukacyjnych. Konsultacje indywidualne uczniów innych klas z nauczycielami mogą odbywać się po zakończeniu egzaminu w danym dniu i zdezynfekowaniu pomieszczeń.

 

3. Przed rozpoczęciem egzaminu zdający są informowani o obowiązujących zasadach

bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:

1) zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi,

2) obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem,

wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem

egzaminacyjnym,

3) nie dotykaniu dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania

higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym

łokciem lub chusteczką.

4) wrażeniami po egzaminie uczniowie powinni dzielić się między sobą z wykorzystaniem

mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, należy unikać spotkań

w grupie, np. przy wejściu do szkoły.

4. W dniu egzaminu członkowie zespołów nadzorujących przechodzą szkolenie z zasad

dotyczących bezpieczeństwa podczas egzaminu przeprowadzone przez przewodniczącego

zespołu egzaminacyjnego.

 

 

V. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS- COV-2 u członka zespołu egzaminacyjnego lub u zdającego:

 

1. Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy choroby,

przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego informuje o

tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie zdającego

lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w wyznaczonym miejscu- izolatce z

zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób.

2. Uczeń w izolatce jest pod opieką nauczyciela lub innego pracownika wyznaczonego przez

dyrektora szkoły.

Dzisiaj jest
Niedziela
29 stycznia 2023
Imieniny obchodzą
Franciszek Salezy, Gilda, Hanna, Walerian, Waleriana, Waleriusz, Zdzisław
Do końca roku zostało
337 dni