Szkola_Podstawowa DSC_0571 DSC_2345 papieski rozpoczecie swietoniepodl SzPNr2 mikolaj036
 

Szkoły Podstawowej nr 2

im. Juliana Tuwima

w Kasince Małej

Regulamin opracowano w oparciu o Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (ze zmianami) oraz Statut Szkoły i Program Wychowawczy Szkoły.
Celem regulaminu jest uściślenie zapisów zawartych w powyższych dokumentach  z potrzebami szkoły.

Wstęp

Szkoła jest instytucją państwową o charakterze świeckim, kształcącą i wychowującą uczniów zgodnie z postępowymi tradycjami narodu polskiego, uniwersalnymi zasadami etyki i poszanowaniem chrześcijańskiego systemu wartości.

Celem i zadaniem szkoły jest wszechstronny rozwój osobowości uczniów, umożliwienie im zdobycie wysokiej kultury intelektualnej i szerokiej nowoczesnej wiedzy. Kształcenie i wychowanie mają służyć rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości Ojczyzny, poszanowania polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu na kulturę Europy i świata. Szkołę powinien cechować demokratyzm, współodpowiedzialność za prace wszystkich jej ogniw (Dyrekcja, Rada Rodziców, Rada Pedagogiczna, młodzież i rodzice)

 

Rozdział I

  Samorządność uczniowska; współpraca z organami szkoły, rozstrzyganie sporów.

1.      Uczniowie mają prawo do wyboru swojej reprezentacji w postaci Samorządu Uczniowskiego w demokratycznych wyborach w terminie do 30 września; wcześniej wybierają samorządy klasowe.

2.      Spośród grona nauczycielskiego wybierają opiekuna S.U na okres 1 roku.  Opiekun S.U. i wychowawcy klas udzielają pomocy organizacyjnej i merytorycznej samorządom, którymi się opiekują, służą im radą i doświadczeniem, wysłuchują wniosków i postulatów samorządów.

3.      Sprawy dotyczące danej klasy samorząd klasowy zgłasza wychowawcy. Sprawy dotyczące ogółu szkoły samorządy klas zgłaszają przewodniczącemu S.U, który w porozumieniu z opiekunem S.U. kieruje je do dyrekcji, rady pedagogicznej lub Rady Rodziców.

4.      Przedstawiciele S.U. mogą brać udział w posiedzeniach rad pedagogicznych dotyczących spraw opiekuńczo – wychowawczych. Władze szkoły mają obowiązek spotkania się z S.U. na jego wniosek, wysłuchania wniosków i postulatów dotyczących życia społeczności uczniowskiej i udzielania odpowiedzi.

5.      S.U., samorządy klasowe i koła zainteresowań mają prawo do informowania społeczności szkolnej o swoich programach, opiniach i problemach; (wydawanie gazetek, informatorów, notatek itp.)

6.      Uczniowie mają prawo do odwołania swego samorządu, jeśli nie spełniałby swych funkcji lub spełniał je źle ( zgodnie z Regulaminem S.U.)

7.      Każdy członek szkolnej społeczności, jako człowiek, bez względu na swój wiek i funkcje w szkole ma prawo do poszanowania swej godności, dobrego imienia oraz swej własności osobistej ze strony wszystkich pozostałych.

8.      Wszystkie spory na terenie szkoły rozstrzyga się w obecności stron: dyrekcji szkoły, członków rady pedagogicznej, prezydium Rady Rodziców i S.U. z poszanowaniem w/w zasad.

 

Rozdział II

 Korzystanie z pomieszczeń i wyposażenia szkoły. Bezpieczeństwo.

  1. Odpowiedzialność za sprzęt, pomoce, wygląd i czystość sal ponosi klasa, której została powierzona opieka nad tym pomieszczeniem.
  2. Korzystanie z istniejących w szkole; pracowni komputerowej, sali zastępczej do wychowania fizycznego i biblioteki odbywa się na zasadach osobnego regulaminu korzystania z tych pomieszczeń.
  3. Uczeń może przebywać w budynku szkolnym w czasie zajęć dydaktyczno – wychowawczych; w innym wypadku może korzystać z pomieszczeń szkoły pod opieką nauczyciela, opiekuna organizacji lub koła zainteresowań, względnie innej osoby upoważnionej przez dyrektora szkoły.
  4. W czasie przerw międzylekcyjnych  uczniowie przebywają na korytarzach odpowiednich kondygnacji, obowiązkowo opuszczają klasę na każdą przerwę (wietrzenie, sprzątanie) a dużą pauzę spędzają na podwórku szkolnym – o ile pozwalają na to warunki atmosferyczne.
  5. Korzystając z pomieszczeń i wyposażenia szkoły, należy mieć na uwadze bezpieczeństwo oraz higienę nauki i rekreacji (obowiązkowy strój sportowy).   Władze szkoły mają obowiązek niezwłocznego usunięcia zagrożeń zgłaszanych przez nauczycieli lub innych pracowników szkoły.
  6. W czasie wolnym od zajęć (sobota, niedziela, ferie) uczeń może samodzielnie korzystać z przyszkolnych placów gier, zachowując kulturę, dyscyplinę i bezpieczeństwo(nie wolno grać w piłkę nożną na placu przed budynkiem szkoły)
  7. Za celowe uszkodzenia sprzętu i urządzeń uczeń będzie pociągnięty do odpowiedzialności materialnej.

 

Rozdział III

 Prawa i obowiązki ucznia.

 1.      Prawa ucznia.

      Uczeń ma prawo do:

1)     życzliwego, podmiotowego traktowania go w procesie dydaktycznym,

2)     równomiernego rozłożenia zajęć w poszczególnych dniach tygodnia,

3)  opieki wychowawców i nauczycieli zapewniającej bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej oraz przejawami nieposzanowania jego godności na terenie szkoły,

4)     przebywania w czasie przerw międzylekcyjnych pod nadzorem nauczyciela,

5)     spożywania posiłków organizowanych przez szkołę w pomieszczeniach przeznaczonych na ten cel,

6)     korzystania z pomocy stypendialnej: socjalnej, losowej, naukowej z funduszy przeznaczonych na ten cel ustalonych w odrębnych przepisach,

7)     wyrażania myśli i przekonań religijnych:

a)     uczestniczenia w mszach św. organizowanych przez szkołę oraz  rekolekcjach wielkopostnych,

b)     umieszczania symboli religijnych w klasach,

8) rozwijania zainteresowań i zdolności osobistych przez czynne uczestnictwo w kołach zainteresowań,

9)     uczestniczenia w wycieczkach religijno- turystyczno- krajoznawczych w celu poznawania miejsc kultu religijnego, najbliższego otoczenia,

10 poznania wymagań edukacyjnych oraz sprawiedliwej i obiektywnej oceny,

11) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i opieki lekarskiej,

12) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych pod opieką nauczyciela,

13) do pomocy w przypadku trudności w nauce,

a)        udziału w zajęciach wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych i innych specjalistycznych,

b)        pomocy koleżeńskiej,

c)        zindywidualizowanej pracy na lekcjach,

14) wpływania na organizację życia szkoły poprzez działalność w Samorządzie Uczniowskim i klasowym,

15) prawo do wyboru swojej reprezentacji do Samorządu Uczniowskiego w demokratycznych wyborach,

16) wyboru opiekuna Samorządu Uczniowskiego spośród Grona Nauczycielskiego na okres   1 roku,

17) prawo do organizowania imprez rozrywkowych na terenie szkoły po uzgodnieniu i pod opieką wychowawcy, przy czym impreza nie może odbywać się dłużej niż do godziny 18.

 

2.      Obowiązki ucznia.

Do obowiązków ucznia należy:

1)     zdobywanie wiedzy i umiejętności odpowiednio do wieku i własnych możliwości poprzez:

a)     systematyczne i aktywne uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych,

b)     staranne przygotowywanie się do zajęć szkolnych i wykonywanie pracy domowej,

c)      uczestniczenie w zajęciach rozwijających uzdolnienia lub wyrównujących  deficyty rozwojowe,

d)     umiejętne korzystanie z  zasobów dydaktycznych szkoły.

2)     przestrzeganie zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów i osób dorosłych w szkole i poza nią,

a)     stosowanie form grzecznościowych na terenie szkoły i w miejscach publicznych,

b)     dbałość o piękno mowy ojczystej,

c)      okazywanie szacunku osobom starszym i kolegom,

d)     przeciwstawianie się przejawom brutalności i wulgarności,

e)     troska o dobro wspólne (sprzęt, pomoce dydaktyczne, otoczenie szkoły).

3)     dbanie o własne życie i zdrowie poprzez:

a)     przestrzeganie regulaminów bhp w pracowniach, na wycieczkach, przerwach i zajęciach pozalekcyjnych,

b)     utrzymanie higieny osobistej i dbałość o wygląd zewnętrzny,

c)      udział w zajęciach sportowych i rekreacyjnych.

4)     szacunek do symboli narodowych,

5)     dbałość o honor i tradycje szkoły:

a)     reprezentowanie szkoły w konkursach i zawodach sportowych,

b)     obowiązek aktywnego uczestniczenia w uroczystościach i imprezach szkolnych,

6)     przestrzeganie ustalonych norm ubioru:

a)     każdy uczeń ma obowiązek nosić strój galowy podczas:

-uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego,

-grupowych i indywidualnych wyjść poza teren szkoły w charakterze reprezentacyjnym,

-imprez okolicznościowych ustalonych z wychowawcą klasy.

Przez strój galowy należy rozumieć:

-dla dziewcząt – ciemna spódnica i biała bluzka,

-dla chłopców – ciemne spodnie i biała koszula,

b)     ubiór codzienny ucznia może być dowolny, ale skromny i czysty,

c)      na terenie szkoły obowiązuje obuwie zamienne,

d)     na zajęciach wychowania fizycznego i zajęciach gimnastyki korekcyjnej  oraz innych zajęciach sportowych obowiązuje strój i obuwie sportowe.

 

Rozdział IV

Nagrody i kary.

Nagrody.

Za rzetelną naukę, wzorową postawę oraz wybitne osiągnięcia uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody:

1)     pochwałę wychowawcy lub nauczyciela wobec klasy,

2)     pochwałę dyrektora wobec społeczności szkolnej,

3)     list gratulacyjny do rodziców,

4)     dyplom uznania,

5)     wpisanie na świadectwie szkolnym osiągnięć w konkursach i w zawodach sportowych

     uzyskanych w etapie okręgowym, wojewódzkim i centralnym.     

6)     świadectwo z wyróżnieniem na koniec roku szkolnego począwszy od klasy IV, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uczeń uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania,

7)     nagrodę książkową na koniec roku szkolnego od Rady Rodziców,

8)     wpisanie do pamiątkowej „Księgi osiągnięć szkoły”,

9)     uczestnictwo laureatów i finalistów konkursów edukacyjnych i zawodów sportowych etapu wojewódzkiego i okręgowego w uroczystościach gminnych i powiatowych na zakończenie roku szkolnego z wręczeniem dyplomów i nagród,

10) stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce lub sporcie zgodnie z odrębnym regulaminem.

 

Kary.

Za nieprzestrzeganie statutu szkoły uczeń może być ukarany:

1)     upomnieniem wychowawcy klasy, 

2)     obniżeniem oceny zachowania,

3)     zakazem uczestnictwa w imprezach klasowych i szkolnych wydanym przez wychowawcę lub dyrektora szkoły,

4)     upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły udzieloną wobec społeczności szkolnej,

5)     przeniesieniem do innej szkoły za zgodą Kuratora Oświaty.

 

Tryb odwoływania się od kary.

 1.      Uczeń ma prawo do odwołania się od kary przewidzianej w §48 ust. 2 pkt 2,3,4,5 do dyrektora szkoły: na własny wniosek, poprzez przewodniczącego samorządu klasowego lub wychowawcę klasy.

1)    Dyrektor powołuje komisję do rozpatrzenia wniosku w składzie: dyrektor szkoły, przewodniczący Samorządu Uczniowskiego i klasowego, przedstawiciel Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,

2)     Komisja rozpatruje wniosek w terminie do 7 dni i podejmuje stosowną decyzję.

2.      szkoła ma obowiązek poinformowania rodziców (prawnych opiekunów) o zastosowaniu wobec ucznia kary oraz trybie odwoływania się od niej.

 

Rozdział V

Uczniowskie i szkolne tradycje

 Uroczystości szkolne związane z obchodami rocznic ważnych wydarzeń historycznych.

1)     1 września – rocznica wybuchu II wojny światowej,

2)     11 listopada – Dzień Odzyskania Niepodległości,

3)     3 Maja – uchwalenie Konstytucji,

1.      Ślubowanie klasy I – pierwszy tydzień października, uroczystość uczniów klas 0-III i rodziców.

2.      Dzień Komisji Edukacji Narodowej - 14 października - uczniowie mają prawo do dowolnego zaprogramowania zajęć, tak, aby pokazać nauczycielom wszystko to, co najlepiej potrafią.

3.      Dzień Patrona Szkoły – Juliana Tuwima – drugi piątek grudnia.

4.      Wigilia szkolna – ostatni dzień w szkole przed Świętami Bożego Narodzenia.

5.      Obchody Dnia Babci i Dziadka – 21 stycznia – organizowane przez uczniów klas 0-III.

6.Pierwszy Dzień Wiosny – 21 marca. Uczniowie mają prawo zorganizować wraz z wychowawcami klas całodzienne wyjście poza szkołę w celach obrzędowych lub rekreacyjnych. Imprezę należy zgłosić 3 dni wcześniej. W przeciwnym wypadku wyjścia ze szkoły traktowane będą jako wagary.

7. Dzień Matki – 26 maja - obchodzone jako uroczystości wewnątrzklasowe.

8.Dzień Dziecka – 1 czerwca – wolny od zajęć lekcyjnych, obchodzony jako Święto Sportu Szkolnego.

9. Środowiskowy Festyn „Kraina Radości” – pierwsza niedziela czerwca – impreza plenerowa dla społeczności lokalnej przy współpracy: Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej i społeczności uczniowskiej. Prezentacja osiągnięć artystycznych uczniów naszej szkoły.

Dzisiaj jest
Sobota
4 lutego 2023
Imieniny obchodzą
Andrzej, Gilbert, Jan, Joanna, Józef, Mariusz, Weronika, Witosława
Do końca roku zostało
331 dni