Szkola_Podstawowa DSC_0571 DSC_2345 papieski rozpoczecie swietoniepodl SzPNr2 mikolaj036
Drukuj

Monitoring wizyjny

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. MONITORINGU WIZYJNEGO

 

Na terenie naszej szkoły funkcjonuje monitoring wizyjny, w związku z tym, na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliana Tuwima w Kasince Małej, z siedzibą: 34-734 Kasinka Mała 432. Kontakt z Inspektorem ochrony danych: listowny na powyższy adres Administratora;
  e-mailowy:
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

 2. Celem przetwarzania danych osobowych jest konieczność zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia szkoły.

 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt. c ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn.zm.) i art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz.U. 2018 poz. 917 z późn. zm.).

 4. Odbiorcami danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Administratora oraz prawnie upoważnione instytucje i podmioty.

 5. Zebrane dane będą przechowywane nie więcej niż przez okres 3 miesięcy, po czym zostaną zniszczone (o ile przepisy prawa nie będą stanowić inaczej). W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony powyżej ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

 6. Posiadają Państwo prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, tj. informacji czy dane osobowe, o których mowa w pkt. 1), zostały utrwalone;

 2. pozyskania nagrania z systemu monitoringu wizyjnego na uzasadniony wniosek celem ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; udostępnienie takiego zapisu może nastąpić wyłącznie poprzez bezpośrednie jego przekazanie właściwemu organowi władzy publicznej w toku prowadzonego przez ten organ postępowania.

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych.

 2. Przetwarzanie danych w systemie monitoringu wizyjnego jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia szkoły i odbywa się na podstawie przepisów prawa oświatowego. Utrwalenie wizerunku jest konieczne do realizacji zadań ciążących na Administratorze, a konsekwencją braku zgody na jego przetwarzanie jest brak możliwości przebywania na terenie szkoły i w jej otoczeniu.

 3. Administrator nie będzie realizował zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

Drukuj

Logopeda szkolny

GODZINY PRACY LOGOPEDY SZKOLNEGO

w roku szkolnym 2018/2019

mgr Paulina Gibadło

 

PONIEDZIAŁEK

 

Klasa VIII - godz. 710-755

Zajęcia indywidualne 0 (4+5) – godz. 1155-1240

Klasa III – godz. 1250-1335

 

WTOREK

 

Klasa II– godz. 1155-1240

 

PIĄTEK

 

Klasy IV-VI - godz. 710-755

 

ZASADY KORZYSTANIA Z POMOCY LOGOPEDYCZNEJ

w Szkole Podstawowej nr 2 w Kasince Małej


1. Zajęcia logopedyczne:

1) organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zakłócenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę,
2) zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie logopedii lub logopedii szkolnej,
3) liczba uczestników zajęć wynosi od 2 do 4 uczniów (szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego szkołę, zajęcia mogą być prowadzone indywidualnie),
4) Objęcie ucznia pomocą logopedyczną wymaga zgody rodziców.


2. Podczas zajęć logopedycznych prowadzone są przede wszystkim ćwiczenia korygujące nieprawidłowa wymowę.


3. W zajęciach biorą udział uczniowie, u których stwierdzono wadę wymowy lub dysfunkcje utrudniające proces komunikacji językowej.


4. Podstawa klasyfikowania na zajęcia jest zdiagnozowanie przez logopedę w toku badania przesiewowego nieprawidłowej wymowy uczniów, zalecenia poradni specjalistycznych oraz uwzględnienie uzasadnionych sugestii wychowawców lub rodziców.


5. Czas trwania zajęć logopedycznych jest dostosowany do potrzeb oraz indywidualnych możliwości dziecka i trwa maksymalnie 45 minut.


6.
Po pisemnym wyrażeniu zgody na zajęcia logopedyczne obecność uczniów jest obowiązkowa.


1) Udział dziecka w zajęciach oparty jest na zasadzie regularności i systematyczności ćwiczeń aż do zakończenie terapii, która nastąpi w momencie opanowania materiału programowego niezbędnego do całkowitej korekty rozpoznanej wady wymowy lub zaburzenia mowy.
3) Nieprzestrzeganie warunków zawartej między logopedą, a rodzicem umowy, tj. nieusprawiedliwianie nieobecności oraz niestosowanie się do zaleceń terapeuty jest jednoznaczne z rezygnacją rodzica z udziału dziecka w zajęciach.
2) Rodzice uczniów objętych zajęciami zobowiązani są do wspierania oddziaływań szkoły, a w szczególności do stałego kontaktu z logopedą, systematycznego sprowadzenia zadawanych przez niego ćwiczeń i zadań oraz w razie potrzeby do zaangażowania w przygotowanie pomocy do zajęć.

WARUNKIEM SKUTECZNEJ TERAPII LOGOPEDYCZNEJ JEST PRACA Z DZIECKIEM W DOMU
Z uwagi na specyfikę terapii logopedycznej ważne jest, by zadawane przez logopedę ćwiczenia były wykonywane codziennie przez 10 minut, zawsze w obecności rodzica, który wskaże ewentualne błędy. Uczeń powinien przynosić zeszyt na każde zajęcia z logopedą.

I. Cele i zadania terapii logopedycznej


Cele ogólne:
1. Kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej, gramatycznej.
2. Stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy.
3. Doskonalenie wymowy już ukształtowanej.
4. Wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń.
5. Usprawnianie techniki czytania i pisania.
6. Wdrażanie dzieci do twórczej aktywności słownej.


II. Zadania logopedy
(
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach)


Do zadań logopedy należy w szczególności:

1) diagnozowanie logopedyczne (przeprowadzenie badań wstępnych u uczniów w celu ustalenia stanu mowy głośnej i pisma szczegółowe badanie logopedyczne oraz odpowiednio do jego wyników organizowanie pomocy logopedycznej);

2) wskazywanie przyczyn trudności oraz udzielanie wskazówek rodzicom i nauczycielom do pracy z dzieckiem w zależności od potrzeb współpraca ze specjalistami (foniatrą, audiologiem, laryngologiem, neurologiem, psychiatrą, ortodontą, stomatologiem) w zakresie diagnozy i oddziaływań terapeutycznych;

3) prowadzenie terapii logopedycznej w grupach dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w mowie i piśmie;

4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;

5) udział w pracach zespołu wczesnego wspomagania rozwoju, w tym diagnozowanie logopedyczne dzieci objętych taką pomocą, tworzenie programów terapii,

6) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.


Pomoc logopedyczna w szkole może być udzielana na wniosek: ucznia, rodziców, nauczyciela, pedagoga, logopedy, doradcy zawodowego, Psychologiczno – Pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.


Badanie logopedyczne obejmuje:


• badanie budowy i sprawności artykulatorów (języka, warg, podniebienia, żuchwy, zgryzu i uzębienia);
• badanie funkcji połykowych i oddechowych;
• badanie systemu fonetyczno-fonologicznego (sposobu artykułowania głosek);
• badanie spostrzegania słuchowego (identyfikowania i rozróżniania dźwięków, różnicowania opozycji fonologicznych);
• badanie systemu semantycznego (ogólna analiza zasobu leksykalnego dziecka, rozumianego i używanego słownictwa);
• badanie systemu syntaktycznego (ogólna orientacja w sposobie budowania wypowiedzi: długość zdania, sygnalizowanie relacji między zdaniami);
• badanie analizy i syntezy wzrokowej;
• orientacyjne badanie operacji myślowych (umiejętności szeregowania, klasyfikacji przedmiotów, myślenia przyczynowo - skutkowego);
• orientacyjne badanie pamięci;
• orientacyjne badanie sprawności motorycznej i manualnej.

Logopeda szkolny

mgr Paulina Gibadło

 

 

Drukuj

Samorząd Uczniowski

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019

 

Przewodniczący SU: Aleksandra Druzgała

 

Zastępca przewodniczącego: Wiktor Mucha

 

 

 

W skład Samorządu Uczniowskiego wchodzą również przewodniczący klas 1-8:

 

- przewodnicząca klasy II

 

 - przewodnicząca klasy IIIa

 

 - przewodniczący klasy IIIb

 

- przewodniczący klasy IVa

 

 - przewodnicząca klasy IVb

 

 - przewodniczący klasy V

 

 - przewodniczący klasy VI

 

Magdalena Ciężadlik - przewodnicząca klasy VII

Gabriela Masłowiec - przewodnicząca klasy VIII

Opiekun SU: mgr Mateusz Dąbrowa

 

 

 Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2017/2018

Przewodniczący SU: Zuzanna Piwowar

Zastępca przewodniczącego: Anna Nawara

 

W skład Samorządu Uczniowskiego wchodzą również przewodniczący klas 1-7:

Izabela Cież- przewodnicząca klasy II

Milena Drabik - przewodnicząca klasy IIIa

Karol Michalak - przewodniczący klasy IIIb

Tomasz Zięba - przewodniczący klasy IVa

Diminika Cież - przewodnicząca klasy IVb

Patryk Kołodziejczyk - przewodniczący klasy V

Janusz Adamczyk - przewodniczący klasy VI

Gabriela Masłowiec - przewodnicząca klasy VII

 

Opiekun SU: mgr Mateusz Dąbrowa

 

 

Wybory do samorządu w roku szkolnym 2017/2018

 

Na początku roku szkolnego 2017/2018 uczniowie i nauczyciele naszej szkoły wybierali nowe władze do samorządu uczniowskiego. Uprawnieni do głosowania byli wszyscy uczniowie z klas I – VII oraz wszyscy nauczyciele pracujący w naszej szkole. Kampania wyborcza rozpoczęła się na początku września. Kandydaci na przewodniczącego szkoły przygotowali piękne plakaty wyborcze z mnóstwem ciekawych pomysłów. Każdy chciał przekonać koleżanki i kolegów że jest najlepszym kandydatem i będzie godnie reprezentował szkołę i uczniów jako przewodniczący Samorządu Uczniowskiego.

 

W dzień wyborów,  komisja wyborcza pracowała w składzie: Dawid Haras, Szymon Cyrek oraz opiekun pan Mateusz Dąbrowa. Po podliczeniu wszystkich głosów pani Dyrektor na apelu w obecności całej społeczności szkolnej ogłosiła wyniki. Przewodniczącym samorządu uczniowskiego w roku szkolnym 2017/18 została uczennica klasy VII – Zuzanna Piwowar. Zastępcą przewodniczącego została Anna Nawara – uczennica klasy VI. Opiekunem SU został pan Mateusz Dąbrowa.

 

Wszystkim kandydatom dziękujemy za trud włożony w przygotowanie kampanii wyborczej. A nowym władzom szkolnym życzymy mnóstwa ciekawych pomysłów i zapału do pracy.

M. Dąbrowa

Drukuj

Pedagog szkolny

Pedagog szkolny


mgr Jolanta Franczak

poniedziałek 8:00 - 11:30

wtorek  11:00 – 14:30

czwartek 8:00 - 12:00

 

Drogi Uczniu!

Zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:

 • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
 • Nie potrafisz porozumieć się z koleżankami, kolegami.
 • Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
 • Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać.
 • Chciałbyś z kimś porozmawiać.
 • Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz, w jaki sposób.
 • Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

 Pamiętaj

 • pedagog wysłucha Cię życzliwie i z uwagą.
 • Zapewni dyskrecję i anonimowość.
 • Pomoże znaleźć wyjście z trudnej sytuacji.

Drogi Rodzicu

Zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:

 • Niepokoi Cię zachowanie dziecka.
 • Chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich relacjach z nim.
 • Masz pytanie dotyczące wyników w nauce dziecka i jego funkcjonowania w szkole.
 • Potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania.
 • Szukasz pomocy w trudnych sytuacjach życiowych.

 

 

WAŻNE TELEFONY

 • Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna
  Zygmunta Augusta 8
  34-600 Limanowa
  tel.+48 18 337 17 37

            tel.+48 18 337 17 37
            e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

            Dodatkowe informacje:

                             Godziny pracy sekretariatu: 7.30 – 17.00
                             Godziny pracy pracowników pedagogicznych: 8.00 – 17.00

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Spadochroniarzy 6

  34-730 Mszana Dolna
  tel. 018 33 10 541
  tel./faks 018 33 10 541
  Godziny urzędowania:
  Od poniedziałku do piątku od 7:30 – 15:30

            e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 • Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie
   w gminie  Mszana Dolna

    Jeśli doświadczasz przemocy w rodzinie skorzystaj z bezpłatnej pomocy specjalistów w Punkcie         
    Konsultacyjnym do spraw Uzależnień i Przemocy (budynek Urzędu Gminy pok. Nr 1)*

          Psycholog – wtorek: 14.00 – 18.00
          Specjalista terapii uzależnień – środa, czwartek: 15.00-17.00
          Radca Prawny- piątek: 9.00 – 10.00
          Pracownik socjalny – poniedziałek: 15.30-16.30, środa: 8.00 -10.00

   Do specjalistów należy się wcześniej umówić w biurze GOPS
         tel: (18) 3319811; (18) 3310541
          Adres: Urząd Gminy Mszana Dolna
          ul. Spadochroniarzy 6.
          W czasie trwania dyżurów można uzyskać informację pod numerem tel. (18)3319810
          lub codziennie w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w godz. od 7.30 – 15.30-
          tel. (18)3310541

 •  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
    ul. Spadochroniarzy 6 
    34-730 Mszana Dolna 
    tel.18 3319805 w godzinach pracy Urzędu Gminy.

 

 • Ponadto w Domu Parafialnym przy Parafii Św. Michała Archanioła w Mszanie Dolnej w każdy wtorek o godz. 17.30 spotyka się Grupa Rodzinna AL-ANON ,która skupia osoby mające w rodzinie problem alkoholowy.
  Tel. kontaktowy 696 965 439

 • Komisariat Policji 
    34-730 Mszana Dolna 
    ul Piłsudskiego 2
    tel.18 3310007

 • Bezpłatny Ogólnopolski Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży - 116 111 

 • Pomarańczowa Linia (Informacje i konsultacje dla rodziców i młodzieży, którym, picie alkoholu, zażywanie narkotyków lub inne zachowania o cechach uzależnienia utrudniają  funkcjonowanie i porozumiewanie się- 801 140 068

 • Telefon Zaufania dla Osób z Problemami Alkoholowymi i ich rodzin - 12 411 60 44

 • Niebieska Linia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - 800 12 00 02

 •  Rzecznik Praw Dziecka
     
  ul. Przemysłowa 30/32, 00-450

     Warszawa tel.: (22) 583 66 00
      fax: (22) 583 66 96
     Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 08.15 - 16.15.
     Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
     Przyjęcia interesantów: od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15-16.15
     telefon: (22) 583 66 00, 800 12 12 12

 

Cyberprzemoc

Czym jest cyberprzemoc?

 

Cyberprzemoc to inaczej przemoc z użyciem mediów elektronicznych – przede wszystkim Internetu i telefonów komórkowych.  Problem ten dotyczy przede wszystkim dzieci i młodzieży. W Polsce doświadcza go ponad połowa młodych internautów. Do działań określanych jako cyberprzemoc zalicza się m.in:  

- wyzywanie, straszenie poniżanie kogoś w Internecie lub przy użyciu telefonu,

- robienie komuś zdjęć lub rejestrowanie filmów bez jego zgody,

- publikowanie w Internecie lub rozsyłanie telefonem zdjęć, filmów lub tekstów, które kogoś obrażają lub ośmieszają,

- podszywanie się pod kogoś w Sieci.

 

Pomimo, że akty cyberprzemocy mogą wyglądać niewinnie, to potrafią wyrządzać bardzo dużą krzywdę.

 

Jak być bezpiecznym w Internecie

 

Zasady bezpieczeństwa!

1. Zanim dołączysz

Kontakty z ludźmi na portalach społecznościowych, podobnie jak kontakty z ludźmi 
w świecie rzeczywistym, rządzą się pewnymi zasadami. Zastanów się w jaki sposób działa portal zanim utworzysz na nim swój profil. Przede wszystkim zainteresuj się jaki poziom prywatności gwarantuje Ci dany portal. Informacji tego typu szukaj w regulaminie, który powinien jasno określać zasady twojego uczestnictwa w serwisie.

 

2.  Prywatność

Kontroluj dostęp do Twoich danych i innych informacji, które umieszczasz w swoim profilu. Bezpieczny portal społecznościowy powinien pozwolić Ci nadać sobie taki status prywatności,  który zagwarantuje, że informację o Tobie będą dostępne tylko dla znajomych, których świadomie dodałeś/aś do swojej listy. Pamiętaj też, że Twoje hasło to Twój sekret.

 

3.  Informacje o mnie

Zamieszczając informacje o sobie pamiętaj, że potencjalnie każdy może je zobaczyć. Dbaj 
o to, żeby nie ujawniać swoich danych osobowych. Stwórz bezpieczny Nick, który nie zdradzi Twojej prawdziwej tożsamości. Sieć daje nam możliwość bycia kimś innymi niż 
w codziennym życiu. Znaj jednak swoje granice tej zabawy - myśl jak się prezentujesz.

 

4. Zdjęcia

Zastanów się dobrze zanim zamieścisz w Sieci swoje zdjęcia, które mogą być użyte, przez innych użytkowników Sieci, w sposób jakiego byś sobie nie życzył/a lub skopiowane do miejsca, w którym byś ich nie zamieścił/a. Jeżeli już na pewno chcesz zamieścić swoje zdjęcia w Internecie ustaw taki status prywatności, który zagwarantuje Ci bezpieczeństwo.

 

5. Kontakty z innymi

Bądź czujny/a w kontaktach z osobami znanymi wyłącznie Sieci. Flirt z nieznajomym/ą może być dobrą zabawą, ale może też mieć niebezpieczne konsekwencje. W Sieci ludzie często udają kogoś kim nie są ukrywając w ten sposób swoje prawdziwe intencje. Bądź bardzo ostrożny/a, jeżeli nowy internetowy „przyjaciel” chce się z Tobą spotkać w realu. Jeżeli zdecydujesz się na spotkanie, spotkaj się w miejscu publicznym (centrum handlowym czy w ruchliwej kawiarni) a na spotkanie pójdź z kimś, komu ufasz. Powiedz o planowanym spotkaniu odpowiedzialnej osobie dorosłej.

 

6. Odpowiedzialność za informacje

Jeżeli piszesz coś w Internecie będąc pod wpływem silnych emocji, przeczytaj to dwa razy. 
Daj sobie czas żeby się uspokoić i sprawdź czy to, co planujesz wysłać jest tego warte.
Pamiętaj także, że czasem szkoła, rodzice lub pracodawcy mają możliwość monitorowania Twojej korespondencji i Twoich działań w Sieci. Dlatego, w Sieci, nie pisz nigdy czegoś, czego nie napisałbyś/abyś na kartce pocztowej, którą nie tylko bezpośredni adresat może przeczytać. Pamiętaj też, że ludzie przesyłają dalej, upubliczniając wiadomości. Sam/a także zawsze patrz, co przesyłasz dalej. Nie ujawniaj danych innych osób – nie przesyłaj dalej cudzych maili i nie podawaj w Sieci danych innej osoby bez jej zgody.

 

7. Szanuj innych

Bądź miły/a dla innych w Sieci. Zastanów się czy adresat życzyłby sobie zobaczyć taki wpis i czy Ty powiedziałbyś/abyś lub pokazał/a to samo podczas spotkania twarzą w twarz? 
Poczucie humoru, poglądy i zasady innych ludzi bywają różne także w Sieci. Respektuj innych w Internecie, a jeżeli kogoś urazisz znajdź metodę, żeby sprawę wyjaśnić i go przeprosić. Jeżeli ktoś Ciebie obraża myśląc, że zrobiłeś/aś coś niemiłego celowo – zamiast dać się ponieść emocjom, spróbuj wyjaśnić, że to nie było celowe, że to wynik nieporozumienia.

 

8. Działaj mądrze

Ktoś Cię prowokuje? Nie daj mu satysfakcji. Zazwyczaj jest to metoda na zwrócenie na siebie uwagi, jeżeli takiego kogoś zignorujesz prawdopodobnie da Ci spokój.

 

9. Pomoc

Masz prawo do godności w Internecie. Jeżeli jesteś atakowany/a, ktoś Cię straszy lub grozi Ci działaj w swojej obronie. Zgłoś fakt cyberprzemocy odpowiednim instytucjom (szkoła, policja) i osobom, które mogą Ci udzielić pomocy: rodzice, pedagog szkolny, nauczyciel. Razem szybko i skutecznie rozwiążecie problem.

 

INSTYTUCJE DO POMOCY

 

  Pomocne są strony internetowe takie jak:

Można tam znaleźć najważniejsze informacje dotyczące radzenia sobie z tego typu problemami. Funkcjonują też telefony zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111, a także dla rodziców i nauczycieli dostępny w sprawach bezpieczeństwa w sieci: 800 100 100.                                        

Drukuj

Podsumowanie projektu czytelniczego klasy 1 w roku szkolnym 2016/2017

Projekt edukacji czytelniczej realizowany z grupa pierwszoklasistów w roku szkolnym 2016/2017  wychodzi naprzeciw potrzebom nauczycieli i uczniów naszej szkoły wyrażanych w każdorocznej ewaluacji wewnętrznej placówki, a także włącza się w realizację polityki oświatowej MEN ustalonej  na  rok  szkolny 2016/17, której jednym  z kierunków jest rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci  i młodzieży. Jest też przede wszystkim jednym z ogniw Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, który szkoła realizuje.

Zaplanowane i sukcesywnie realizowane w ciągu roku szkolnego   w  projekcie  zadania  służyły  wprowadzeniu najmłodszych uczniów w świat książki i czytelnictwa, kształceniu  odbioru  dzieł  literackich, a  przede wszystkim rozbudzeniu potrzeby obcowania z książką jako niewyczerpanym źródłem wiedzy o świecie i człowieku.

 

Głównymi celami, które ambitnie sobie założyliśmy było:

 

 • kształtowanie nawyków czytelniczych i kultury czytania.

 • promocja wartościowej literatury.

 • tworzenie klimatu do rozwijania wyobraźni.

 • zdobywanie umiejętności współdziałania w grupie.

 • promocja biblioteki szkolnej, jako miejsca inspirującego do rozwoju osobistego.

 • uwrażliwienie rodziców na ważną rolę książki i czytania w życiu dziecka

   

   

  Nowemu zespołowi klasowemu, który rozpoczyna edukacje szkolną w pierwszej kolejności zorganizowała wychowawczymi biblioteczkę klasową i  zapoznawała  z warunkami korzystania z niej przez wychowanków.

   

  Od początku roku przyjęliśmy w ramach powitania dnia cykl spotkań „Poranek z książką” polegający  na codziennym  czytaniu przez nauczyciela pozycji literatury dziecięcej z zasobów biblioteki szkolnej jak również Gminnej Biblioteki Publicznej. Warto zauważyć, że biblioteka publiczna odpowiedziała na nasze sugestie dotyczące pozyskiwania literatury dla dzieci autorstwa współczesnych pisarzy i wzbogaciła swoje zbiory o interesujące pozycje, które wypożyczaliśmy do naszego projektu.

   

  Przy głośnym czytaniu dla pierwszoklasistów, którzy dopiero byli na etapie poznawania literek, nawiązaliśmy współpracę z klasą III b, której uczennice ochoczo wsparły nasze działania. Dziękujemy p. Małgorzacie Knapczyk za zaktywizowanie swoich wychowanków.

 

18 listopada br.w ramach akcji „Bezpieczny Internet”, którego organizatorem jest firma NETMAR sp. z o.o. uczniowie klasy 1 spotkali się z p. Łukaszem Zabdyrem by poruszyć ważne zagadnienia związane z bezpieczeństwem w sieci.

Po zajęciach z pierwszoklasistami w prelekcji uczestniczyli rodzice, których prowadzący uwrażliwił na czyhające w sieci niebezpieczeństwa, na które mogą natknąć się nieświadome zagrożeń dzieci.

Dodatkową atrakcją tegorocznego spotkania z panem Łukaszem Zabdyrem, który jest nie tylko propagatorem właściwych zachowań internetowych ale także absolwentem wydziału Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i co ciekawe,  wziętym grafikiem i ilustratorem książek wydawanych przez Centrum Metody Krakowskiej prof. Jagody Cieszyńskiej– znane szerokiemu już kręgowi zainteresowanych także wśród uczniów naszej szkoły. Pan Łukasz zaprezentował nam swoje ilustratorskie umiejętności, a szybkość i precyzja tworzonych rysunków wprawiła nas w zachwyt i zdumienie, które najtrafniej wyraził Tomek; „tak  szybko i tak pięknie! Wow!”

Dziękujemy za tę możliwość, gdyż wpisuje się ona jako ciekawy epizod naszej przygody czytelniczej.

 

Wybitnie czytający uczniowie naszej klasy pokusili się w grudniu, podczas Dnia Patrona Szkoły , o uczestnictwo w konkursie     „Mistrza Pięknego Czytania”. Poziom konkursu był naprawdę wysoki – nawet najmłodsi uczestnicy zachwycili publiczność: głosową interpretacją tekstu, wspaniałą dykcją i bezbłędnym odczytaniem tekstu. W kategorii klas młodszych nasz kolega - Gabriel Mądrala zdobył wyróżnienie. W kategorii „Przebranie za baśniową postać” wzięli udział: Emilka Cież, Iza Cież, Tomek Jakubiak i Ola Przepolska. 

 

14 grudnia br. uczniowie klas I – III mieli okazję spotkać się z panią Anną Cież, znaną nie tylko w środowisku kasinczańskim poetką ludową, animatorką i propagatorką kultury i tradycji zagórzańskich oraz aktywną członkinią Koła Gospodyń „Paradne Gosposie”. Spotkanie to nazwaliśmy „Bajaniem na dywanie”.  Pani Anna zaprezentowała młodym  słuchaczom próbki swoich utworów, wśród których szczególnym powodzeniem cieszyły się opowiadania zbudowane z wyrazów rozpoczynających się  tą samą literą. Były to: „Przyjazd papieża” oraz „Przygoda panny Paulinki”. Mająca doskonały kontakt z dziećmi pisarka dała się namówić także na wspomnienia z czasów swojej młodości i dzieciństwa. Wywołana do odpowiedzi pytaniami uczniów  bawiła licznymi anegdotami i wprawiała w zdumienie opowieściami trudnymi do pojęcia przez współczesnych. Bo któżby się dzisiaj wybrał na lekcje do szkoły bez butów, chodził do wygódki na polu w mroźne dni albo zachwycał choinką ubraną skromnie i oświetloną świeczkami, którą wystraszony kot tak łatwo przyprawił o spalenie?

 

Na przedwiośniu, gdy zasób poznanych literek był już na wyczerpaniu nawiązaliśmy  współpracę z biblioteką szkolną i wypożyczyliśmy komplet pozycji dla klasowej wypożyczalni, która cieszyła się dużym zainteresowaniem. Jedni próbowali czytać samodzielnie, inni zachęcali swoich rodziców do pomocy w przyswajaniu tekstu. W tym czasie  p. bibliotekarka rozpoczęła przyjęcie chętnych, czytających już dzieci, do grona czytelników szkolnej książnicy.

 

Kolejnymi krokami na ścieżkach czytelniczych były spotkania i lekcje biblioteczne, na których pani Maria Fryc cierpliwie uczyła zachowań bibliofilskich i prezentowała pozycje  szkolnego księgozbioru.

 

W ciągu całego roku szkolnego aktywnie braliśmy udział w konkursach plastycznych wykorzystując napływające oferty, Nie odnieśliśmy znaczących sukcesów w etapach pozaszkolnych ale ... dopiero się rozgrzewamy!

 

Na przełomie kwietnia i maja, wspólnie z klasami drugimi, uczestniczyliśmy w spotkaniu z tekstami gwarowymi, które pozyskaliśmy w ramach kampanii „Góralskie czytanie” popularyzujące literaturę poszczególnych grup etnograficznych. Były to teksty pt. „Zwada” i „O kozie, co się prawdy boła” zamieszczone w pozycji „Zagórzańska czytanka” opr. Anna Mlekodaj, Łukasz Zapała. Wzięliśmy też udział w konkursie na plastyczna ilustrację przeczytanego tekstu.

 

Finałem naszych czytelniczych poczynań była uroczystość Pasowania na czytelnika.

W środę, 24 maja uczniowie klasy 1, którzy jeszcze nie tak dawno poznawali pierwsze litery zostali przyjęci w szeregi czytelników szkolnej biblioteki. Uroczystość przygotowali uczniowie klasy IV pod kierunkiem p. Marii Fryc – bibliotekarza szkolnego.

Pierwszoklasiści, którym w tym doniosłym wydarzeniu towarzyszyli rodzice, wysłuchali programu artystycznego, po którym przewodnikiem była Pani Książka i towarzyszące jej bajkowe postacie. Uczniowie celująco zdali egzamin przygotowany przez starszych kolegów, rozpoznając książkowych bohaterów i prawidłowo rozwiązując przygotowane przez nich zagadki. Kulminacyjnym punktem spotkania było uroczyste ślubowanie oraz Pasowanie na czytelnika szkolnej biblioteki, którego Wielką Księgą Bajek dokonała Dyrektor szkoły, p. Czesława Łabuz, a potwierdzeniem było wręczenie dyplomu.  

Dumni młodzi czytelnicy otrzymali na pamiątkę zakładki do książek oraz regulamin biblioteki, którego  obiecali sumiennie przestrzegać. Korzystając z obecności rodziców świeżo pasowani czytelnicy przygotowali klasowe spotkanie z okazji zbliżającego się Dnia Matki i Dnia Ojca. Po złożeniu życzeń i wręczeniu przygotowanych upominków pierwszoklasiści zadedykowali rodzicom spektakl „Przygody Iskierki i Płomyka.  „Słodki” akcent zakończył to miłe spotkanie. 

 

Dumni jesteśmy ze swoich osiągnięć czytelniczych, które wyrażają się wysokim poziomem techniki czytania i zrozumieniem samodzielnie czytanego tekstu oraz świadomi, że obcowanie z literaturą te wyniki będzie doskonalić i rozszerzać dziecięcą wyobraźnię. 

 

Wychowawca klasy 1 – E. Jakubiak

 

 

 

 

 

 

Dzisiaj jest
Wtorek
19 lutego 2019
Imieniny obchodzą
Arnold, Arnolf, Bądzisława, Gabin, Henryk, Konrad, Konrada, Leoncjusz, Manswet, Marceli
Do końca roku zostało
316 dni