Szkola_Podstawowa DSC_0571 DSC_2345 papieski rozpoczecie swietoniepodl SzPNr2 mikolaj036
Drukuj

Rekrutacja do szkoły

Dokumenty do pobrania:

1. Wola podjęcia nauki

 

Zapisy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły

2. Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie 

 

Zapisy dzieci spoza obwodu szkoły

1. Karta zapisu 

2. Oświadczenie rodziców zamieszkałych poza obwodem

 

Drukuj

Zapisy do oddziału przedszkolnego

Zapisy do oddziału przedszkolnego

Dokumenty do pobrania:

1. Wykaz dokumentów - kryteria

2. Karta zapisu

3. Oświadczenie rodziców

4. Wola podjęcia nauki

Drukuj

Logopeda szkolny

GODZINY PRACY LOGOPEDY SZKOLNEGO

w roku szkolnym 2018/2019

mgr Paulina Gibadło

 

PONIEDZIAŁEK

 

Klasa VIII - godz. 710-755

Zajęcia indywidualne 0 (4+5) – godz. 1155-1240

Klasa III – godz. 1250-1335

 

WTOREK

 

Klasa II– godz. 1155-1240

 

PIĄTEK

 

Klasy IV-VI - godz. 710-755

 

ZASADY KORZYSTANIA Z POMOCY LOGOPEDYCZNEJ

w Szkole Podstawowej nr 2 w Kasince Małej


1. Zajęcia logopedyczne:

1) organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zakłócenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę,
2) zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie logopedii lub logopedii szkolnej,
3) liczba uczestników zajęć wynosi od 2 do 4 uczniów (szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego szkołę, zajęcia mogą być prowadzone indywidualnie),
4) Objęcie ucznia pomocą logopedyczną wymaga zgody rodziców.


2. Podczas zajęć logopedycznych prowadzone są przede wszystkim ćwiczenia korygujące nieprawidłowa wymowę.


3. W zajęciach biorą udział uczniowie, u których stwierdzono wadę wymowy lub dysfunkcje utrudniające proces komunikacji językowej.


4. Podstawa klasyfikowania na zajęcia jest zdiagnozowanie przez logopedę w toku badania przesiewowego nieprawidłowej wymowy uczniów, zalecenia poradni specjalistycznych oraz uwzględnienie uzasadnionych sugestii wychowawców lub rodziców.


5. Czas trwania zajęć logopedycznych jest dostosowany do potrzeb oraz indywidualnych możliwości dziecka i trwa maksymalnie 45 minut.


6.
Po pisemnym wyrażeniu zgody na zajęcia logopedyczne obecność uczniów jest obowiązkowa.


1) Udział dziecka w zajęciach oparty jest na zasadzie regularności i systematyczności ćwiczeń aż do zakończenie terapii, która nastąpi w momencie opanowania materiału programowego niezbędnego do całkowitej korekty rozpoznanej wady wymowy lub zaburzenia mowy.
3) Nieprzestrzeganie warunków zawartej między logopedą, a rodzicem umowy, tj. nieusprawiedliwianie nieobecności oraz niestosowanie się do zaleceń terapeuty jest jednoznaczne z rezygnacją rodzica z udziału dziecka w zajęciach.
2) Rodzice uczniów objętych zajęciami zobowiązani są do wspierania oddziaływań szkoły, a w szczególności do stałego kontaktu z logopedą, systematycznego sprowadzenia zadawanych przez niego ćwiczeń i zadań oraz w razie potrzeby do zaangażowania w przygotowanie pomocy do zajęć.

WARUNKIEM SKUTECZNEJ TERAPII LOGOPEDYCZNEJ JEST PRACA Z DZIECKIEM W DOMU
Z uwagi na specyfikę terapii logopedycznej ważne jest, by zadawane przez logopedę ćwiczenia były wykonywane codziennie przez 10 minut, zawsze w obecności rodzica, który wskaże ewentualne błędy. Uczeń powinien przynosić zeszyt na każde zajęcia z logopedą.

I. Cele i zadania terapii logopedycznej


Cele ogólne:
1. Kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej, gramatycznej.
2. Stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy.
3. Doskonalenie wymowy już ukształtowanej.
4. Wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń.
5. Usprawnianie techniki czytania i pisania.
6. Wdrażanie dzieci do twórczej aktywności słownej.


II. Zadania logopedy
(
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach)


Do zadań logopedy należy w szczególności:

1) diagnozowanie logopedyczne (przeprowadzenie badań wstępnych u uczniów w celu ustalenia stanu mowy głośnej i pisma szczegółowe badanie logopedyczne oraz odpowiednio do jego wyników organizowanie pomocy logopedycznej);

2) wskazywanie przyczyn trudności oraz udzielanie wskazówek rodzicom i nauczycielom do pracy z dzieckiem w zależności od potrzeb współpraca ze specjalistami (foniatrą, audiologiem, laryngologiem, neurologiem, psychiatrą, ortodontą, stomatologiem) w zakresie diagnozy i oddziaływań terapeutycznych;

3) prowadzenie terapii logopedycznej w grupach dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w mowie i piśmie;

4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;

5) udział w pracach zespołu wczesnego wspomagania rozwoju, w tym diagnozowanie logopedyczne dzieci objętych taką pomocą, tworzenie programów terapii,

6) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.


Pomoc logopedyczna w szkole może być udzielana na wniosek: ucznia, rodziców, nauczyciela, pedagoga, logopedy, doradcy zawodowego, Psychologiczno – Pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.


Badanie logopedyczne obejmuje:


• badanie budowy i sprawności artykulatorów (języka, warg, podniebienia, żuchwy, zgryzu i uzębienia);
• badanie funkcji połykowych i oddechowych;
• badanie systemu fonetyczno-fonologicznego (sposobu artykułowania głosek);
• badanie spostrzegania słuchowego (identyfikowania i rozróżniania dźwięków, różnicowania opozycji fonologicznych);
• badanie systemu semantycznego (ogólna analiza zasobu leksykalnego dziecka, rozumianego i używanego słownictwa);
• badanie systemu syntaktycznego (ogólna orientacja w sposobie budowania wypowiedzi: długość zdania, sygnalizowanie relacji między zdaniami);
• badanie analizy i syntezy wzrokowej;
• orientacyjne badanie operacji myślowych (umiejętności szeregowania, klasyfikacji przedmiotów, myślenia przyczynowo - skutkowego);
• orientacyjne badanie pamięci;
• orientacyjne badanie sprawności motorycznej i manualnej.

Logopeda szkolny

mgr Paulina Gibadło

 

 

Drukuj

Monitoring wizyjny

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. MONITORINGU WIZYJNEGO

 

Na terenie naszej szkoły funkcjonuje monitoring wizyjny, w związku z tym, na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliana Tuwima w Kasince Małej, z siedzibą: 34-734 Kasinka Mała 432. Kontakt z Inspektorem ochrony danych: listowny na powyższy adres Administratora;
  e-mailowy:
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

 2. Celem przetwarzania danych osobowych jest konieczność zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia szkoły.

 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt. c ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn.zm.) i art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz.U. 2018 poz. 917 z późn. zm.).

 4. Odbiorcami danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Administratora oraz prawnie upoważnione instytucje i podmioty.

 5. Zebrane dane będą przechowywane nie więcej niż przez okres 3 miesięcy, po czym zostaną zniszczone (o ile przepisy prawa nie będą stanowić inaczej). W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony powyżej ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

 6. Posiadają Państwo prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, tj. informacji czy dane osobowe, o których mowa w pkt. 1), zostały utrwalone;

 2. pozyskania nagrania z systemu monitoringu wizyjnego na uzasadniony wniosek celem ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; udostępnienie takiego zapisu może nastąpić wyłącznie poprzez bezpośrednie jego przekazanie właściwemu organowi władzy publicznej w toku prowadzonego przez ten organ postępowania.

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych.

 2. Przetwarzanie danych w systemie monitoringu wizyjnego jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia szkoły i odbywa się na podstawie przepisów prawa oświatowego. Utrwalenie wizerunku jest konieczne do realizacji zadań ciążących na Administratorze, a konsekwencją braku zgody na jego przetwarzanie jest brak możliwości przebywania na terenie szkoły i w jej otoczeniu.

 3. Administrator nie będzie realizował zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

Drukuj

Pedagog szkolny

Pedagog szkolny


mgr Jolanta Franczak

poniedziałek 8:00 - 11:00

wtorek  9:40 – 12:40

czwartek 8:30 - 11:30

 

Drogi Uczniu!

Zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:

 • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
 • Nie potrafisz porozumieć się z koleżankami, kolegami.
 • Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
 • Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać.
 • Chciałbyś z kimś porozmawiać.
 • Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz, w jaki sposób.
 • Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

 Pamiętaj

 • pedagog wysłucha Cię życzliwie i z uwagą.
 • Zapewni dyskrecję i anonimowość.
 • Pomoże znaleźć wyjście z trudnej sytuacji.

Drogi Rodzicu

Zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:

 • Niepokoi Cię zachowanie dziecka.
 • Chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich relacjach z nim.
 • Masz pytanie dotyczące wyników w nauce dziecka i jego funkcjonowania w szkole.
 • Potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania.
 • Szukasz pomocy w trudnych sytuacjach życiowych.

 

 

WAŻNE TELEFONY

 • Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna
  Zygmunta Augusta 8
  34-600 Limanowa
  tel.+48 18 337 17 37

            tel.+48 18 337 17 37
            e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

            Dodatkowe informacje:

                             Godziny pracy sekretariatu: 7.30 – 17.00
                             Godziny pracy pracowników pedagogicznych: 8.00 – 17.00

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Spadochroniarzy 6

  34-730 Mszana Dolna
  tel. 018 33 10 541
  tel./faks 018 33 10 541
  Godziny urzędowania:
  Od poniedziałku do piątku od 7:30 – 15:30

            e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 • Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie
   w gminie  Mszana Dolna

    Jeśli doświadczasz przemocy w rodzinie skorzystaj z bezpłatnej pomocy specjalistów w Punkcie         
    Konsultacyjnym do spraw Uzależnień i Przemocy (budynek Urzędu Gminy pok. Nr 1)*

          Psycholog – wtorek: 14.00 – 18.00
          Specjalista terapii uzależnień – środa, czwartek: 15.00-17.00
          Radca Prawny- piątek: 9.00 – 10.00
          Pracownik socjalny – poniedziałek: 15.30-16.30, środa: 8.00 -10.00

   Do specjalistów należy się wcześniej umówić w biurze GOPS
         tel: (18) 3319811; (18) 3310541
          Adres: Urząd Gminy Mszana Dolna
          ul. Spadochroniarzy 6.
          W czasie trwania dyżurów można uzyskać informację pod numerem tel. (18)3319810
          lub codziennie w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w godz. od 7.30 – 15.30-
          tel. (18)3310541

 •  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
    ul. Spadochroniarzy 6 
    34-730 Mszana Dolna 
    tel.18 3319805 w godzinach pracy Urzędu Gminy.

 

 • Ponadto w Domu Parafialnym przy Parafii Św. Michała Archanioła w Mszanie Dolnej w każdy wtorek o godz. 17.30 spotyka się Grupa Rodzinna AL-ANON ,która skupia osoby mające w rodzinie problem alkoholowy.
  Tel. kontaktowy 696 965 439

 • Komisariat Policji 
    34-730 Mszana Dolna 
    ul Piłsudskiego 2
    tel.18 3310007

 • Bezpłatny Ogólnopolski Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży - 116 111 

 • Pomarańczowa Linia (Informacje i konsultacje dla rodziców i młodzieży, którym, picie alkoholu, zażywanie narkotyków lub inne zachowania o cechach uzależnienia utrudniają  funkcjonowanie i porozumiewanie się- 801 140 068

 • Telefon Zaufania dla Osób z Problemami Alkoholowymi i ich rodzin - 12 411 60 44

 • Niebieska Linia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - 800 12 00 02

 •  Rzecznik Praw Dziecka
     
  ul. Przemysłowa 30/32, 00-450

     Warszawa tel.: (22) 583 66 00
      fax: (22) 583 66 96
     Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 08.15 - 16.15.
     Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
     Przyjęcia interesantów: od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15-16.15
     telefon: (22) 583 66 00, 800 12 12 12

 

Cyberprzemoc

Czym jest cyberprzemoc?

 

Cyberprzemoc to inaczej przemoc z użyciem mediów elektronicznych – przede wszystkim Internetu i telefonów komórkowych.  Problem ten dotyczy przede wszystkim dzieci i młodzieży. W Polsce doświadcza go ponad połowa młodych internautów. Do działań określanych jako cyberprzemoc zalicza się m.in:  

- wyzywanie, straszenie poniżanie kogoś w Internecie lub przy użyciu telefonu,

- robienie komuś zdjęć lub rejestrowanie filmów bez jego zgody,

- publikowanie w Internecie lub rozsyłanie telefonem zdjęć, filmów lub tekstów, które kogoś obrażają lub ośmieszają,

- podszywanie się pod kogoś w Sieci.

 

Pomimo, że akty cyberprzemocy mogą wyglądać niewinnie, to potrafią wyrządzać bardzo dużą krzywdę.

 

Jak być bezpiecznym w Internecie

 

Zasady bezpieczeństwa!

1. Zanim dołączysz

Kontakty z ludźmi na portalach społecznościowych, podobnie jak kontakty z ludźmi 
w świecie rzeczywistym, rządzą się pewnymi zasadami. Zastanów się w jaki sposób działa portal zanim utworzysz na nim swój profil. Przede wszystkim zainteresuj się jaki poziom prywatności gwarantuje Ci dany portal. Informacji tego typu szukaj w regulaminie, który powinien jasno określać zasady twojego uczestnictwa w serwisie.

 

2.  Prywatność

Kontroluj dostęp do Twoich danych i innych informacji, które umieszczasz w swoim profilu. Bezpieczny portal społecznościowy powinien pozwolić Ci nadać sobie taki status prywatności,  który zagwarantuje, że informację o Tobie będą dostępne tylko dla znajomych, których świadomie dodałeś/aś do swojej listy. Pamiętaj też, że Twoje hasło to Twój sekret.

 

3.  Informacje o mnie

Zamieszczając informacje o sobie pamiętaj, że potencjalnie każdy może je zobaczyć. Dbaj 
o to, żeby nie ujawniać swoich danych osobowych. Stwórz bezpieczny Nick, który nie zdradzi Twojej prawdziwej tożsamości. Sieć daje nam możliwość bycia kimś innymi niż 
w codziennym życiu. Znaj jednak swoje granice tej zabawy - myśl jak się prezentujesz.

 

4. Zdjęcia

Zastanów się dobrze zanim zamieścisz w Sieci swoje zdjęcia, które mogą być użyte, przez innych użytkowników Sieci, w sposób jakiego byś sobie nie życzył/a lub skopiowane do miejsca, w którym byś ich nie zamieścił/a. Jeżeli już na pewno chcesz zamieścić swoje zdjęcia w Internecie ustaw taki status prywatności, który zagwarantuje Ci bezpieczeństwo.

 

5. Kontakty z innymi

Bądź czujny/a w kontaktach z osobami znanymi wyłącznie Sieci. Flirt z nieznajomym/ą może być dobrą zabawą, ale może też mieć niebezpieczne konsekwencje. W Sieci ludzie często udają kogoś kim nie są ukrywając w ten sposób swoje prawdziwe intencje. Bądź bardzo ostrożny/a, jeżeli nowy internetowy „przyjaciel” chce się z Tobą spotkać w realu. Jeżeli zdecydujesz się na spotkanie, spotkaj się w miejscu publicznym (centrum handlowym czy w ruchliwej kawiarni) a na spotkanie pójdź z kimś, komu ufasz. Powiedz o planowanym spotkaniu odpowiedzialnej osobie dorosłej.

 

6. Odpowiedzialność za informacje

Jeżeli piszesz coś w Internecie będąc pod wpływem silnych emocji, przeczytaj to dwa razy. 
Daj sobie czas żeby się uspokoić i sprawdź czy to, co planujesz wysłać jest tego warte.
Pamiętaj także, że czasem szkoła, rodzice lub pracodawcy mają możliwość monitorowania Twojej korespondencji i Twoich działań w Sieci. Dlatego, w Sieci, nie pisz nigdy czegoś, czego nie napisałbyś/abyś na kartce pocztowej, którą nie tylko bezpośredni adresat może przeczytać. Pamiętaj też, że ludzie przesyłają dalej, upubliczniając wiadomości. Sam/a także zawsze patrz, co przesyłasz dalej. Nie ujawniaj danych innych osób – nie przesyłaj dalej cudzych maili i nie podawaj w Sieci danych innej osoby bez jej zgody.

 

7. Szanuj innych

Bądź miły/a dla innych w Sieci. Zastanów się czy adresat życzyłby sobie zobaczyć taki wpis i czy Ty powiedziałbyś/abyś lub pokazał/a to samo podczas spotkania twarzą w twarz? 
Poczucie humoru, poglądy i zasady innych ludzi bywają różne także w Sieci. Respektuj innych w Internecie, a jeżeli kogoś urazisz znajdź metodę, żeby sprawę wyjaśnić i go przeprosić. Jeżeli ktoś Ciebie obraża myśląc, że zrobiłeś/aś coś niemiłego celowo – zamiast dać się ponieść emocjom, spróbuj wyjaśnić, że to nie było celowe, że to wynik nieporozumienia.

 

8. Działaj mądrze

Ktoś Cię prowokuje? Nie daj mu satysfakcji. Zazwyczaj jest to metoda na zwrócenie na siebie uwagi, jeżeli takiego kogoś zignorujesz prawdopodobnie da Ci spokój.

 

9. Pomoc

Masz prawo do godności w Internecie. Jeżeli jesteś atakowany/a, ktoś Cię straszy lub grozi Ci działaj w swojej obronie. Zgłoś fakt cyberprzemocy odpowiednim instytucjom (szkoła, policja) i osobom, które mogą Ci udzielić pomocy: rodzice, pedagog szkolny, nauczyciel. Razem szybko i skutecznie rozwiążecie problem.

 

INSTYTUCJE DO POMOCY

 

  Pomocne są strony internetowe takie jak:

Można tam znaleźć najważniejsze informacje dotyczące radzenia sobie z tego typu problemami. Funkcjonują też telefony zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111, a także dla rodziców i nauczycieli dostępny w sprawach bezpieczeństwa w sieci: 800 100 100.                                        

Dzisiaj jest
Piątek
20 września 2019
Imieniny obchodzą
Dionizy, Eustachy, Eustachiusz, Fausta, Faustyna, Filipina, Irena, Oleg, Ostap, Sozant
Do końca roku zostało
103 dni