Szkola_Podstawowa DSC_0571 DSC_2345 papieski rozpoczecie swietoniepodl SzPNr2 mikolaj036

Biblioteka szkolna

BIBLIOTEKA  SZKOLNA ZAPRASZA

w roku szkolnym 2019/2020

 

PONIEDZIAŁEK

   

 

10.30 – 13.30

          

 

WTOREK

 

10.30 – 11.45 

12.45 - 14.30 

 

ŚRODA

 

10.30 – 13.30

 

CZWARTEK

 

9.50 - 10.50

11.50 - 13.50

 

 

PIĄTEK

 

9.50 – 10.50

11.50 - 13.50

 

Ogólny plan pracy biblioteki szkolnej

 

1.Prowadzenie różnych form pracy z czytelnikiem:

- rozmowy o książkach i ciekawych artykułach z czasopism

- kierowanie lekturą czytelników bardziej zaawansowanych

- pomoc uczniom przygotowującym się do konkursów przedmiotowych, tematycznych i innych

- otaczanie opieką uczniów stroniących od książki i biblioteki

2. Rozwijanie zainteresowań literaturą popularnonaukową:

- wyrabianie nawyku samodzielnego korzystania z księgozbioru podręcznego

- kształtowanie umiejętności samodzielnego poszukiwania książek z określonych dziedzin wiedzy

3.  Inspirowanie czytelnictwa w szkole:

- reklamowanie książek na gazetce szkolnej

- prowadzenie współzawodnictwa w czytelnictwie

- wyróżnianie najaktywniejszych czytelników w szkole

- obchody Międzynarodowego Dnia Książki.

 

 

Współpraca łączników klasowych z biblioteką

 

1. Zadania łącznika klasowego:

a) dbanie o czytelnictwo uczniów swojej klasy poprzez informowanie 1raz w miesiącu wychowawców i swoich kolegów w klasie o stanie czytelnictwa,

b) odczytywanie statystyki czytelnictwa na lekcjach wychowawczych,

c) przypominanie o terminowym zwrocie książek,

d) pośredniczenie pomiędzy nauczycielem bibliotekarzem, wychowawcą i uczniami we wszystkich sprawach związanych z biblioteką,

e) przekazywanie informacji zaleconych przez bibliotekarza o działalności biblioteki i organizowanych imprezach czytelniczych (informowanie o konkursach i innych akcjach organizowanych przez bibliotekę),

f) uczestnictwo w zebraniach klasowych łączników bibliotecznych,

g) wypożyczanie książek i innych materiałów bibliotecznych na zajęcia lekcyjne i inne,

h) na koniec roku szkolnego (w czerwcu) sprawdzenie, czy wszyscy uczniowie klasy zwrócili książki do biblioteki szkolnej,

i) znajomość i przestrzeganie regulaminu aktywu bibliotecznego,

j) znajomość i rzetelne wykonywanie obowiązków wynikających z członkostwa w aktywie,

k) dawanie przykładu wzorowego zachowania w bibliotece,

l) angażowanie się w działalność na rzecz promocji czytelnictwa i działalności biblioteki szkolnej,

m) organizowanie prac w aktywie bibliotecznym w taki sposób, by nie kolidowały z obowiązkami ucznia.

2. W celu realizacji swoich zadań łącznik:

a) uczestniczy w zebraniach klasowych łączników bibliotecznych,

b) informuje uczniów i wychowawców o stanie wypożyczeń, o wystawach i imprezach organizowanych przez bibliotekę,

c) może uczestniczyć w pracach aktywu bibliotecznego,

d) ma dostęp do zbiorów bibliotecznych oraz zasobów Centrum Multimedialnego,

e) ma zwiększony limit wypożyczeń książkowych,

3. Za sumienną pracę w bibliotece członkowie aktywu są honorowani pochwałami, punktami dodatnimi z zachowania, dyplomami uznania.

 

ZASADY KORZYSTANIA ZE STANOWISK KOMPUTEROWYCH 

 1. Stanowiska komputerowe w bibliotece służą do:

- korzystania z Internetu jako źródła informacji gromadzonych w celach edukacyjnych

- przeglądania programów multimedialnych

- przygotowania prac z wykorzystaniem oprogramowania zainstalowanego

na komputerach

2. Z komputera można korzystać jedynie za zgodą i pod opieką nauczyciela bibliotekarza.

3. Dostęp do Internetu i komputerów jest możliwy w godzinach pracy biblioteki.

4. Użytkownik powinien posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i oprogramowania.

5. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 20 minut.

Jeśli nie ma innych chętnych, czas korzystania z komputera ulega wydłużeniu.

6. Przy stanowisku mogą przebywać jednocześnie 2 osoby pracujące w ciszy.

7. Nie wolno zmieniać ustawień komputera, wgrywać własnych programów, kasować zainstalowanych.

8. Obowiązuje zakaz zapisywania plików i folderów w pamięci komputera.

9. Wyszukiwane informacje lub przygotowane prace użytkownik zapisuje na własnych nośnikach pamięci.

10. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad, nauczyciel bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.

11. Użytkownik potwierdza fakt korzystania z komputera wpisem do zeszytu.

12. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy zgłaszać bibliotekarzowi. Nie wolno podejmować prób ich naprawienia na własna rękę.

13. Za mechaniczne uszkodzenie sprzętu komputerowego odpowiedzialność finansową ponosi użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.

 

 

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ

NR 2 W KASINCE MAŁEJ

 1. Zasady ogólne.

 1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice i opiekunowie uczniów naszej szkoły.

 2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.

 3. Biblioteka udostępnia swoje zbiory zgodnie z kalendarzem pracy szkoły, w wyznaczonych godzinach. Godziny otwarcia biblioteki umieszczone są w pobliżu wejścia do biblioteki i w pokoju nauczycielskim.

 1. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów korzystać można wypożyczając je do domu, czytając lub przeglądając na miejscu, bądź wypożyczając do wykorzystania w czasie zajęć lekcyjnych.

 1. W bibliotece należy zachować ciszę.

 2. Obowiązuje zakaz spożywania posiłków, picia napojów oraz korzystania z telefonów komórkowych.

 1. Użytkownicy zobowiązani są do poszanowania sprzętu i wyposażenia biblioteki.

 2. Każdy użytkownik biblioteki zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem biblioteki i przestrzegać go. 

 1. Zasady korzystania z wypożyczalni.

 1. Czytelnik może wypożyczać książki jedynie na swoje nazwisko.

 2. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki na okres trzech tygodni.

 3. Uczniowie przygotowujący się do konkursów, olimpiad lub z innych ważnych powodów mają prawo do wypożyczenia jednorazowo większej ilości książek.

 4. Zauważone przy wypożyczeniu uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi.

 5. Czytelnik zobowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę lub oddać inną wskazana przez bibliotekarza.

 1. Wszystkie wypożyczone przez uczniów książki powinny być zwrócone do biblioteki na tydzień przed końcem roku szkolnego.

 1. Zasady korzystania z czytelni.

 1. Czytelnia jest miejscem cichej pracy, samokształcenia uczniów i nauczycieli.

 2. W czytelni można korzystać z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów multimedialnych.

 1. Przeczytane czasopisma odnosi się na miejsce, a książki oddaje bibliotekarzowi.

 2. Z księgozbioru podręcznego użytkownicy korzystają na miejscu, jednak w uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może udzielić zgody na wypożyczenie do domu, na krótki termin.

 1. Nieprzestrzeganie regulaminu lub nieodpowiednie zachowanie może pozbawić czytelnika prawa do korzystania z czytelni.

 2. Prowadzenie przez nauczycieli zajęć dydaktycznych w czytelni powinno być uzgodnione wcześniej z nauczycielem bibliotekarzem.

 

 Bibliotekarz:  mgr Małgorzata Knapczyk

Dzisiaj jest
Wtorek
31 marca 2020
Imieniny obchodzą
Amos, Balbina, Beniamin, Dobromira, Gwidon, Kirył, Korneli, Kornelia
Do końca roku zostało
276 dni